BĮ UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja dienos socialinės globos skyriaus paslaugų organizavimą, teikimą ir apmokėjimą už socialines paslaugas.
 2. Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – pažinti, ugdyti ir puoselėti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų nuo 21 metų galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), pripažįstant kiekvieno jų individualybę lavinti gyvenimiškuosius įgūdžius ir padėti integruotis į visuomenę teikiant dienos socialinės globos paslaugas.
 3. Dienos socialinės globos paslaugomis turi galimybę pasinaudoti asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę ir gyvenantys Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.
 4. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Asmuo (globėjas, įgaliotas asmuo), pageidaujantis gauti dienos socialinės globos paslaugas, kreipiasi į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

6.1. Užpildytą prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8).

6.2. Pasą arba asmens tapatybės kortelę.

6.3. Neįgaliojo pažymėjimą.

6.4. Darbingumo lygio pažymą, išduotą NDNT.

6.5. Specialiojo nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą.

6.6. Medicininę pažymą (F 027/a).

6.7. Asmens (šeimos) pažymą (-as) apie gaunamas pajamas.

 1. Dienos socialinės globos skyriaus vyr. socialinis darbuotojas per 30 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir pateikia išvadas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
 2. Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.
 3. Dienos socialinę globą asmeniui dienos socialinės globos skyrius teikia esant Ukmergės  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimui skirti šią paslaugą.
 4. Su asmeniu (globėju, įgaliotu asmeniu) pasirašoma nustatytos formos dvišalė sutartis (sutarties forma tvirtinama Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu), kurioje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, konkretus apmokėjimo už paslaugą dydis, apmokėjimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo sąlygos.
 5. Su asmeniu (globėju, įgaliotu asmeniu) pasirašoma trišalė nustatytos formos Dienos socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis.
 6. Paslaugų gavėjo prašymas ir kiti pateikti dokumentai saugomi Dienos socialinės globos skyriaus vyr. socialinio darbuotojo suformuotoje asmens byloje.
 7. Asmuo, kuriam bus teikiama dienos socialinė globa supažindinamas pasirašytinai su dienos socialinės globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Centro direktoriaus.
 8. Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas ir klientas šalinamas iš Dienos socialinės globos skyriaus vyr. socialinio darbuotojo teikimu gavus sprendimą iš Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, jei klientas nesilaiko sutarties reikalavimų, kelia pavojų dėl agresyvaus elgesio.
 9. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę.
 10. Dienos socialinės globos paslaugas sudaro:

16.1 informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);

16.2. konsultavimas – socialinio darbuotojo, atsakingo už dienos socialinės globos skyriaus veiklos organizavimą, teikiama paslauga, kurios teikimo metu kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;

16.3. tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);

16.4. bendravimo paslaugos, kurių metu skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su asmeniu jį dominančiais bendruomenės gyvenimo klausimais;

16.5. sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, dalyvaujant grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimant mėgstama veikla;

16.6. maitinimo organizavimas;

16.7. asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

16.8. psichologinė – psichoterapinė pagalba, pagal poreikį kreipiantis į medicinos įstaigą;

16.9. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;

16.10. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

16.11. darbinių įgūdžių ugdymas, t. y. siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.;

16.12. sveikatos priežiūros paslaugos, pagal poreikį kreipiantis į medicinos įstaigą;

16.13. transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;

16.14. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 1. Dienos socialinės globos skyriaus vyr. socialinis darbuotojas sudaro asmens individualų socialinės globos planą, kuriame pateikia informaciją apie asmenį, jo šeimą, detalizuoja paslaugas, kurios asmeniui bus teikiamos, rašo žymas apie periodiškai vykdomą individualaus socialinės globos plano peržiūrą. Sudarant, peržiūrint ir tikslinant individualų socialinės globos planą yra užtikrinamas paties asmens dalyvavimas.

18 Pasikeitus asmens, kuriam teikiama dienos socialinė globa, sveikatos būklei, kitoms aplinkybėms, paslaugų poreikį, jei reikia keisti paslaugų rūšį, peržiūri dienos socialinės globos vyr. socialinis darbuotojas.

III.APMOKĖJIMAS UŽ DIENOS SOCIALINĘ GLOBĄ

 1. Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas įvertina Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius.
 2. Paslaugų gavėjas (globėjas, įgaliotas asmuo) už teikiamas paslaugas moka pagal teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų apmokėjimą.
 3. Vieno asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Jeigu klientas socialinės dienos globos skyriuje būna nepilną mėnesį, už paslaugą mokama proporcingai suteiktų paslaugų dienų skaičiui. Mokėjimas vykdomas ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 20 dienos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Lėšos, gautos už dienos socialinės globos paslaugas, įnešamos į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro specialiųjų lėšų sąskaitą banke.