BĮ UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO KRIZIŲ ĮVEIKIMO SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja Krizių įveikimo skyriaus paslaugų organizavimą, teikimą ir apmokėjimą už socialines paslaugas.
 2. Krizių įveikimo skyriuje teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
 3. Krizių įveikimo skyriaus tikslas – teikti trumpalaikės socialinės priežiūros paslaugas labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms – krizinėje situacijoje esančioms šeimoms, asmenims su vaikais, kurie patyrė smurtą, prievartą.
 4. Krizių įveikimo skyriaus lankytojai – tai šeimos, asmenys su nepilnamečiais vaikais, kurių fiziniam ir emociniam saugumui kyla grėsmė. Krizių įveikimo skyrius dirba visą parą darbo ir poilsio dienomis.

II. KRIZIŲ ĮVEIKIMO PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVINMAS

 1. Krizių įveikimo skyriuje vienu metu laikiną prieglobstį gali gauti ne daugiau 3 šeimų (du dviviečiai ir vienas trivietis kambariai).
 2. Asmuo (smurto auka) į Krizių įveikimo skyrių patenka:

6.1. gavęs sprendimą iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus;

6.2. Krizių įveikimo skyrius, gavęs sprendimą iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, nedelsdamas susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir jam pasiūlo specializuotą kompleksinę pagalbą.

 1. Į Krizių įveikimo skyrių negali būti priimami asmenys, kuriems:

7.1. būtinas stacionarus gydymas;

7.2. turintys proto negalią;

7.3. reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;

7.4. neblaivūs asmenys;

7.5. sergantys aktyvia tuberkulioze;

7.6. kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis.

 1.    Asmuo patekęs į Krizių įveikimo skyrių turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. pasą arba asmens tapatybės kortelę;

8.2. gyvenamosios vietos deklaraciją.

 1.   Krizių įveikimo skyriaus vyr. socialinis darbuotojas per 1 darbo dieną nuo asmens patekimo į skyrių nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir pateikia išvadas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Vyr. soc. darbuotojas (poilsio dienomis soc. darbuotojo padėjėjas) sudaro asmens savaitės individualios veiklos planą (priedas 1), kuriame pateikia informaciją apie asmenį, jo šeimą, detalizuoja paslaugas, kurios asmeniui bus teikiamos bei užpildo asmens kortelę (priedas 2).
 2. Su asmeniu pasirašoma nustatytos formos dvišalė sutartis (sutarties forma tvirtinama Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu), kurioje numatomos socialinės priežiūros teikimo sąlygos, teikimo laikas, šalių teisės, pareigos ir kitos paslaugų teikimo sąlygos (priedas 3).
 3. Paslaugų gavėjo prašymas ir kiti pateikti dokumentai saugomi Krizių įveikimo skyriaus vyr. socialinio darbuotojo suformuotoje asmens byloje.
 4. Krizių įveikimo skyriuje pagalba teikiama visą parą. Socialinio darbuotojo ir psichologo informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.) telefonu ar atvykus į Krizių įveikimo skyrių. Dėl individualių konsultacijų būtina registruotis telefonu 8 – 340 63561 ar elektroniniu paštu: j.pupelyte@ukmerge.lt ;
 5. Krizių įveikimo skyrius teikia šias paslaugas:

13.1. laikinos nakvynės suteikimas (iki 7 parų) garantuojant apsaugą;

13.2. maitinimo paslaugos teikimas (iki 7 parų);

13.3. minimalių buitinių paslaugų organizavimas, asmens higienos poreikių tenkinimas;

13.4. aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis ir kt.);

13.5. tarpininkavimas institucijose bei atstovavimas šeimos interesams (susisiekiant su reikiamais specialistais, įstaigomis);

13.6. psichologinė – teisinė pagalba (padedant rasti informaciją apie tolimesnes pagalbos galimybes);

13.7. darbinių įgūdžių formavimas, darbingo amžiaus asmeniui pagal galimybę padedant įsidarbinti;

13.8. informavimas, konsultavimas, bendravimas;

13.9. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

13.10. esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;

13.11. teikiamos santykių su artimaisiais atstatymo paslaugos;

13.12. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

 1. Asmeniui patekus į Krizių įveikimo skyrių poilsio dienomis, pirmą darbo dieną surenkama informacija apie šeimą, suteikiamos informavimo, konsultavimo, bendravimo, paslaugos ir psichologinė – teisinė pagalba.
 2. Socialinė priežiūra 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.
 3. Siekiant užtikrinti asmens saugumą, krizių įveikimo skyrius garantuoja asmeniui buvimo įstaigoje slaptumą, o esant būtinybei, ir asmens apsaugojimą nuo galinčių jam daryti žalą asmenų.
 4. Asmeniui užtikrinama, kad skyriuje bus išsamiai įvertinti socialinių įgūdžių ugdymo, kiti poreikiai, atsižvelgiant į asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, asmens psichologine būkle, socialine rizika.
 5. Skyriaus darbuotojai, dirbdami su asmenis, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, objektyvumo, konfidencialumo ir įstatymo viršenybės principais.
 6. Asmuo, kuriam bus teikiamos paslaugos skyriuje, pasirašytinai supažindinamas su krizių įveikimo skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis centro direktoriaus.
 7. Paslaugų teikimas asmeniui gali būti nutrauktas ir asmuo šalinamas iš krizių įveikimo skyriaus, jei klientas nesilaiko vidaus tvarkos taisyklių, atsisako pagalbos.

III. APMOKĖJIMAS UŽ KRIZIŲ ĮVEIKIMO PASLAUGAS

 1. Skiriant krizinėje situacijoje esančiai šeimai intensyvią krizių įveikimo pagalbą, paslaugos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Krizių įveikimo skyrius atsako už kokybišką trumpalaikę socialinę priežiūrą.