BĮ UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams tvarkos aprašas reglamentuoja įrašymo bei išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos procedūras, socialinių paslaugų poreikio socialinės rizikos šeimai ir vaikui nustatymą, sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo, jų nutraukimo bei keitimo procedūras, socialinių paslaugų ir paramos teikimą.
 2. Socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms tikslas – padėti ugdyti suaugusių šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją, kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šioje šeimoje augančių vaikų visapusį vystymąsi ir ugdymą.
 3. Pagrindinės šios tvarkos sąvokos:

3.1. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikai iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

3.2. Klientas – asmuo arba asmenys, įtraukti į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitą, kuriems teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

3.3. Bendrosios paslaugos – atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas yra gydyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

3.4. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir grąžinti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ir asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

 1. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – centro) darbo su socialinės rizikos šeimomis tvarkos aprašas taikomas socialinės rizikos šeimoms, įrašytoms į socialinės rizikos šeimų apskaitą Ukmergės rajono savivaldybėje ir gyvenančioms Ukmergės mieste.

II. DARBO SU SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMIS, AUGINANČIOMIS VAIKUS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas teikia Centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus (toliau – socialiniai darbuotojai).
 2. Centrui gavus informaciją iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) apie šeimos įtraukimą į Ukmergės rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, direktoriaus viza socialiniam darbuotojui nurodomas paslaugų gavėjas.
 3. Susipažinęs su dokumentais socialinis darbuotojas renka papildomą informaciją apie šeimą, remdamasis vidiniais (kitų centro darbuotojų) ir išoriniais (ugdymo, sveikatos priežiūros, policijos ir kt.) šaltiniais (priedas 1).
 4. Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis sudaro socialinės rizikos šeimos bylą, kurioje kaupiama:

8.1. prašymas – paraiška gauti socialines paslaugas (SP-8);

8.2. duomenys apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį (SP – 1, SP – 2);

8.3. asmens dokumentų kopijos, pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopijos;

8.4. asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma (Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo 1 priedas);

8.5. šeimos patikrinimo aktai, kuriuose turi būti glaustai pateikta informacija apie šeimos gyvenimo sąlygas apsilankymų metu, vaikų priežiūros gerėjimas, blogėjimas (priedas 2) ;

8.6. įsakymai dėl išmokų skyrimo šeimoms, patyrusioms socialinę riziką (jeigu yra);

8.7. sprendimas dėl kompleksinių socialinių paslaugų teikimo (SP-9);

8.8. centro direktoriaus įsakymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo;

8.9. individualus darbo su šeima (asmeniu) planas (priedas 3);

8.10. kiekvieno mėnesio socialinio darbuotojo įrašai (priedas 4);

8.11. darbuotojo ir kliento sutartys (priedas 5);

8.12. socialinio darbo su socialinės rizikos šeima vertinimai (priedas 6);

8.13. šeimos narių prašymai ir paaiškinimai;

8.14. kiti dokumentai.

 1. Centrui gavus iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštą dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo, Centro socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir surašo duomenis apie socialinės rizikos šeimą (priedas 1).
 2. Įvertinus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, socialinis darbuotojas rašo ir pateikia teikimą Socialinės paramos skyriui dėl sprendimo priėmimo kompleksinėms socialinėms paslaugoms gauti.
 3. Įvertinus asmeniui (šeimai) bendrųjų socialinių paslaugų poreikį parengiamas centro direktoriaus įsakymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo šeimai.
 4.   Socialinis darbuotojas, nustatęs šeimos socialinių paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kartu su šeima sudaro darbo su socialinės rizikos šeima individualų planą.
 5. Iki kiekvieno mėnesio 5 dienos socialinis darbuotojas su šeima sudaro mėnesio individualios veiklos planą, kurį pateikia suderinimui centro direktorei.
 6. Socialinis darbuotojas, padėdamas šeimai spręsti socialines problemas, pagal šeimos veiklos planą kliento namuose arba centro patalpose teikia šias socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas:

14.1. teikiama informacija apie įstaigas, kuriose tvarkomi asmens dokumentai, skiriama piniginė socialinė parama, nemokamas maitinimas mokyklose, tikrinama sveikata, teikiama vaikų ugdymo ir priežiūros paslauga, tvarkomos už būsto išlaikymą susikaupusios skolos, skiriamas socialinis būstas, skiriama teisinė konsultacija ir kt.;

14.2. teikiama konsultacija, kaip spręsti šeimoje esančias problemas, kartu ieškomas veiksmingas problemų sprendimo būdas;

14.3. teikiama tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga Ukmergės miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Vaiko teisių apsaugos skyriuje, UAB „Butų ūkis“, Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje, gydymo įstaigose, švietimo ir ugdymo įstaigose, policijoje, Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. PK VPS Migracijos poskyryje ir kt. Padeda spręsti šeimos teisines, sveikatos, ūkines buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.;

14.4. bendraujama vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos, buities tvarkymo, konfliktų su artimaisiais sprendimo bei kitais gyvenime aktualiais kalusimais;

14.5. teikiama kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;

14.6. esant galimybei organizuojamos sociokultūrinės paslaugos, t.y. išvykos į lankytinas vietas, šventės;

14.7. esant galimybei šeimos aprūpinamos būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

14.8. teikiama psichologo pagalba;

14.9. esant būtinybei vaikai nukreipiami vaikų (dienos) socialinei priežiūrai.

 1. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiai šeimai, gali būti skirtinga, atsižvelgiant į šeimos poreikius, asmens motyvaciją.
 2. Socialinis darbuotojas socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms pakartotinai įvertina šeimos socialinę situaciją, užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir daro teikimą Socialinės paramos skyriui.
 3. Socialinis darbuotojas su šeima (šeimos nariais) susitinka pagal problemos sprendimo intensyvumą, bet ne rečiau kaip 2 kartus per 1 mėnesį. Neradęs šeimos narių namuose keletą kartų iš eilės, palieka kvietimą (priedas 7) dėl atvykimo į UNSPC ir informuoja skyriaus vyr. socialinę darbuotoją.
 4. Įtarus, kad lankantis šeimoje gali būti nesaugu, organizuojamas kelių institucijų darbuotojų vykimas į šeimą (pvz. su skyriaus vyr. socialine darbuotoja, VTAS specialistais, policijos pareigūnais ir kt.).
 5. Socialinis darbuotojas darbo su šeima eigą fiksuoja atlikdamas socialinio darbuotojo įrašus, kuriuose pateikia išsamią informaciją apie pozityvius ir negatyvius pokyčius šeimoje, šeimos veiklos plane numatytų priemonių vykdymą, pasiektus rezultatus.
 6. Socialinis darbuotojas 2 kartus per metus atlieka socialinio darbo su socialinės rizikos šeima vertinimą ir jį pateikia VTAS.
 7. Socialinis darbuotojas, dirbadamas su šeima, kurios gaunamos išmokos pervedamos į centro sąskaitą, kartu su išmokas gaunančiu asmeniu sudaro išmokų panaudojimo planą ir pagal asmens prašymus pildo avanso apyskaitą ir socialinių išmokų panaudojimo apskaitos žurnalą.
 8. Atsiradus poreikiui, socialinis darbuotojas gali kreiptis į socialinės paramos skyrimo komisiją su motyvuotu prašymu socialinės rizikos šeimos gaunamas socialines išmokas leisti išmokėti pinigais.

III. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ NUTRAUKIMAS

 1. Socialinis darbuotojas, įvertinęs šeimos situaciją, savo išvadas (pateikdamas konkrečius argumentus ir juos patvirtinančius faktus) apie teigiamus pasikeitimus šeimoje ar vaikams tapus pilnamečiais, pateikia VTAS rekomenduodamas, kad šeima gali būti išbraukta iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos.
 2. Šeima išbraukiama iš socialinės rizikos šeimų apskaitos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, VTAS teikimu.
 3. Socialinis darbuotojas gavęs informaciją iš VTAS apie šeimos išbraukimą iš socialinės rizikos šeimų apskaitos, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų nutraukimo. Jeigu šeimos socialinės išmokos buvo pervedamos į centro sąskaitą, rašo prašymą ir pateikia buities tyrimo aktą Socialinės paramos skyriui dėl pinigų mokėjimo į asmens sąskaitą. Socialinis darbuotojas nutraukia darbą su šeima bei išbraukia ją iš kompiuterinės duomenų bazės SPIS.
 4. Socialinės rizikos šeimai iš miesto išvykus gyventi į kitą seniūniją ar rajoną, socialinis darbuotojas informuoja VTAS. Apie socialinės rizikos šeimos persikėlimą į kitą rajoną, seniūniją taip pat informuoja ir Socialinės paramos skyriaus atsakingus specialistus. Gavus VTAS nurodymą socialinis darbuotojas socialinės rizikos šeimai teikiamų socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų bylos dokumentų kopijas perduoda šeimos naujos gyvenamosios vietos socialiniam darbuotojui. Jei yra šeimai skirtų išmokų likutis, surašomas pinigų perdavimo aktas.

 IV. ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ

 1. Socialinis darbuotojas iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia skyriaus vyr. socialinei darbuotojai socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų bei bendrųjų socialinių paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms ataskaitą už praeitą mėnesį (priedas 8).
 2. Socialinis darbuotojas atsakingas už socialinės rizikos šeimų kurių išmokos pervedamos į centro sąskaitą socialinių išmokų panaudojimą paskutinę kiekvieno mėnesio dieną centro buhalterei pateikia asmenų prašymus, avanso apyskaitas ir socialinių išmokų panaudojimo apskaitos žurnalus.
 3. Kiekvieną mėnesį socialinis darbuotojas duomenis apie socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms suveda į socialinės paramos informacinės sistemos SPIS duomenų bazę.
 4. Centro socialiniai darbuotojai užtikrina socialinio darbo su socialinės rizikos šeimoms tęstinumą socialinio darbuotojo atostogų metu, jo ligos, komandiruotės ir kitais atvejais.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai Centro socialinis darbuotojas teikia darbo dienomis ir darbo valandomis.
 2. Socialiniai darbuotojai neturi teisės atskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims apie paslaugų gavėją be jo sutikimo, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

33. Socialiniai darbuotojai organizuodami ir teikdami socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas bendradarbiauja su sveikatos, švietimo, kultūros bei  kitomis įstaigomis bei organizacijomis.