INTEGRALIOS PAGALBOS (SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) NAMUOSE ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose (toliau – Integrali pagalba namuose) organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) reglamentuoja Integralios pagalbos namuose sąlygas, socialinės globos namuose ir slaugos namuose paslaugų rūšis, šių paslaugų gavėjus ir jų pareigas, šių paslaugų organizavimo ir teikimo reikalavimus, mokėjimą už socialinės globos namuose paslaugas, Integralios pagalbos namuose dokumentavimą, informacijos reikalavimus ir finansavimą.
 2. Integrali pagalba namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų visuma, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.
 3. Integralios pagalbos sudedamosios dalys:
  • Socialinė globa namuose. Tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą.
  • Slauga namuose. Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmeniui namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą.
 4. Šio Aprašo paskirtis – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti šeimos nariams integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
 5. Šis Aprašas taikomas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui, kuris teikia socialines paslaugas asmens namuose, atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės slaugos paslaugą.
 6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
  • Socialinės globos poreikiai – pagrindiniai asmens socialiniai poreikiai, kurie nustatomi kompleksiškai vertinant asmens gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti.
  • Socialinis darbuotojas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę dirbti socialiniu darbuotoju, kurio veikla skirta ryšiams tarp žmonių ir jų aplinkai gerinti, siekiant sustiprinti asmenų prisitaikymo prie aplinkos galimybes bei padėti jiems integruotis į visuomenę.
  • Socialinio darbuotojo padėjėjas – asmuo, pagal socialinio darbuotojo nurodymus padedantis asmeniui spręsti savo socialines problemas pagal jo galimybes ir jam dalyvaujant, nežeidžiant žmogiškojo orumo ir didinant jo atsakomybę, pagrįstą asmens, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimu.
  • Slaugos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.
  • Bendruomenės slaugytojas – bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs bendruomenės slaugos specializacijos programą.
  • Slaugytojo padėjėjas – sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, turintis slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos pažymėjimą, padedantis slaugytojui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
  • Asmens ir jo šeimos narių konsultavimas – tai slaugytojo, socialinio darbuotojo, jų padėjėjų teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu ar jo šeimos nariais analizuojama probleminė slaugos ir socialinė asmens situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją.
 7. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:
  • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589; 2010, Nr. 53-2598; 2012, Nr. 83-4345).
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 „Dėl Integralios pagalbos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89­4663).
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2009, Nr. 83-3450; 2010, Nr. 83-4393).
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1 -92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1569; 2011, Nr. 2-79, 94-4449; 2012, Nr. 135-6910).
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-2011).
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183 „Dėl slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 76-3029).
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 137-5626; 2008, Nr. 59-2266; 2009, Nr. 12-491; 2011, Nr. 112-5278; 2012, Nr. 93-4811).
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-650 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 82-4015).
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 36-1009).
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-400 „Dėl slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2751).

II. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE SĄLYGOS

 1. Integralios pagalbos namuose tikslas – užtikrinti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų suderinamumą, tinkamą šių paslaugų organizavimą ir teikimą asmeniui, siekiant jį apsaugoti nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo bei atsižvelgiant į šeimos narių poreikius ir galimybes.
 2. Integralią pagalbą namuose sudaro:
  • Socialinė globa namuose.
  • Slauga namuose.
 3. Socialinės globos namuose paslaugas gali teikti nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos, nurodytos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame socialinių paslaugų kataloge, atitinkančios nustatytas socialinės globos normas ir turinčios licenciją (nuo 2015 m.) teikti socialinės globos namuose paslaugas.
 4. Slaugos namuose paslaugas gali teikti nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos, turinčios licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytą bendruomenės slaugos paslaugą.
 5. Integrali pagalba namuose teikiama komandos principu. Integralią pagalbą namuose teikia komanda, kurios tikslas – išsiaiškinti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos, priežiūros, pagalbos priemones bei socialines paslaugas.
 6. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms į komandos sudėtį gali būti įtraukti kiti sveikatos priežiūros specialistai (psichologas, kineziterapeutas, masažistas ir pan.).
 7. Integralios pagalbos namuose paslaugas teikia šio skirsnio 13 punkte nurodyti specialistai:
  • Socialinės globos namuose paslaugų teikimą organizuoja ir koordinuoja, informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinės globos namuose paslaugas tiesiogiai asmeniui teikia socialinio darbuotojo padėjėjai, atitinkantys Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintus socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinius reikalavimus.
  • Slaugos namuose paslaugas teikia:
   • bendruomenės slaugytojas, įgijęs bendruomenės slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią slaugos praktikos licenciją, patvirtinančią teisę verstis slaugos praktika;
   • slaugytojo padėjėjas, įgijęs atitinkančią kvalifikaciją (išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos mokymo programos kursą – ne mažiau kaip 360 valandų) ir turintis kvalifikacijos suteikimo pažymėjimą.
    1. Kiekvienas specialistų komandos narys pagal nustatytą kompetenciją teikia socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugas asmenims ir asmeniškai atsako už suteiktų paslaugų kokybę.
    2. Integralios pagalbos namuose organizavimas apima:
     • Asmens socialinės globos ir slaugos namuose poreikių nustatymą.
     • Socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų teikimą.
     • Socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų vertinimą.
     • Paramos šeimos nariams, slaugantiems savo artimuosius, mokymą, siekiant suteikti jiems pagrindinių slaugos įgūdžių ir įtraukti juos į paslaugų teikimą.
     • Paslaugų gavėjo ir jo šeimos narių konsultavimą socialiniais ir slaugos klausimais.
     • Paslaugų teikėjų ryšius ir bendradarbiavimą, komandos narių laikymąsi profesinės etikos reikalavimų.
     • Paslaugų gavėjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo, įsitikinimų ir tikėjimo gerbimą.
    3. Integralios pagalbos namuose – socialinės globos ir slaugos paslaugų pirminį poreikį vertina bei šių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus socialinėms aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, bet ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri specialistų komanda, nurodyta šio skirsnio 13 punkte.
    4. Integralios pagalbos namuose paslaugos neskiriamos, jeigu:
     • Asmens pageidavimai prieštarauja įstatymams, saugos darbe reikalavimams ir (ar) kitoms šių paslaugų teikimo sąlygoms.
     • Pirminio socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugų poreikio nustatymo metu paaiškėja, kad asmeniui šios paslaugos nėra būtinos.
     • Asmeniui nenustatyti specialieji poreikiai ir (ar) nepateikta asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažyma (forma 027/a) dėl socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų būtinumo.
     • Įtariama, kad asmuo (jo šeimos narys) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesioginiams paslaugų teikėjams – socialinio darbuotojo padėjėjui ir slaugytojo padėjėjui užsikrėsti.
     • Asmens namuose visiškai nesudarytos sąlygos Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimui (iki bus pašalintos nurodytos priežastys):
      • asmuo ar jo šeimos nariai priskirtini socialinės rizikos asmenų grupei, asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė Integralios pagalbos paslaugų teikėjų saugumui;
      • asmens namuose nepritaikyta aplinka Integralios pagalbos paslaugų teikimui (namuose antisanitarinės sąlygos, nėra tinkamų indų, priemonių, įrangos ir pan.).
     • Kitais šiame Apraše nenurodytais atvejais.

18.7.Integrali pagalba namuose – socialinės globos ir slaugos paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 valandų per dieną 5 kartus per savaitę.

 1. Jeigu asmeniui Integrali pagalba namuose reikalinga daugiau nei 8 valandas per dieną arba reikalinga nakties metu, arba susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas gali kreiptis į šeimos gydytoją dėl nukreipimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

III. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE GAVĖJAI

 1. Integralios pagalbos namuose gavėjai yra asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvenantys Ukmergės rajono savivaldybėje. Tai:
  • Suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, ir jų šeimos. Tarp jų asmenys, kuriems nustatyta sunki negalia.
  • Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas ir jų šeimos. Tarp jų senyvo amžiaus asmenys, turintys sunkią negalią.
 2. Asmenims Integrali pagalba namuose – socialinės globos ir slaugos namuose paslaugos teikiamos kartu. Asmenims, norintiems gauti Integralią pagalbą namuose, turi būti teisės aktais nustatyta tvarka nustatyti specialieji poreikiai bei įvertinti socialinės globos namuose ir slaugos namuose poreikiai.
 3. Integralią pagalbą namuose gaunantys asmenys privalo:
  • Pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią savo ir šeimos narių teisę gauti Integralią pagalbą namuose ir būtinus šiai pagalbai gauti dokumentus.
  • Per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į Integralią pagalbą namuose arba jos dalies – socialinės globos namuose mokėjimo dydžiui.
  • Sudaryti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus bei Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo sąlygas, šeimos narių užimtumą bei tiesioginių paslaugų teikėjų darbą.
  • Mokėti už suteiktas socialinės globos namuose paslaugas sutartyje nustatytu terminu.
  • Turėti kitas teisės aktais reglamentuotas pareigas.

IV. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAI

I DALIS. SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKA

Socialinės globos namuose paslaugų tikslas ir socialinės globos veiksmai

 1. Socialinės globos namuose tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.
 2. Socialinės globos namuose paslaugų teikimas susideda iš:
  • Socialinės globos poreikių nustatymo:
   • asmens situacijos vertinimo;
   • informacijos apie asmenį ir jo artimuosius rinkimo ir analizavimo;
   • aktualių asmens problemų ir socialinės globos poreikių nustatymo;
   • socialinės globos paslaugų nustatymo bei jų aptarimo kartu su asmeniu ir jo šeimos nariais;
   • poreikių, kuriuos gali patenkinti socialinis darbuotojas ir jo padėjėjas, ir poreikių, kuriuos turi spręsti kiti specialistai, nustatymo;
   • šeimos narių ir (ar) kitų artimųjų įtraukimo į paslaugų teikimą, asmens priežiūrą ir tinkamos aplinkos palaikymą.
  • Socialinės globos veiksmų planavimo:
   • kartu su asmeniu ir jo šeimos nariais išsiaiškinama, kokių socialinės globos namuose rezultatų siekiama;
   • sprendžiama, kokių socialinės globos namuose paslaugų ir kokių globos priemonių asmeniui reikia;
   • individualaus socialinės globos plano sudarymo ir jo aptarimo su asmeniu ir jo šeimos nariais.
  • Socialinės globos veiksmų įgyvendinimo:
   • teikti ir koordinuoti socialinės globos namuose paslaugas pagal sudarytą individualų socialinės globos planą;
   • papildyti individualų socialinės globos planą, atsiradus neplanuotiems pokyčiams, bei fiksuoti juos dokumentuose;
  • Socialinės globos namuose paslaugų vertinimo:
   • vertinami socialinės globos namuose suteiktų paslaugų rezultatai ar nesėkmės pagal pasiektus rezultatus;
   • nustatomas planuotų socialinės globos priemonių efektyvumas;
   • vertinama asmens socialinė aplinka ir sveikatos būklė;
   • nustatomi nauji socialinės globos poreikiai, jei nebuvo pasiekti planuoti rezultatai ir, esant būtinybei, keičiamas individualus socialinės globos planas.

Socialinės globos paslaugų rūšys ir socialinės globos paslaugų teikėjų veiklos sritys

 1. Socialinės globos namuose paslaugų sąrašas sudaromas vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintu socialinių paslaugų katalogu ir patvirtintas direktorės įsakymu.

Socialinio darbuotojo veiklos sritys:

 1. Informavimas (apie socialinių paslaugų gavimo, mokėjimo už jas sąlygas, valstybės ir savivaldybės teikiamą pagalbą, teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, šeimos narių supažindinimas su galimybėmis poilsio atveju naudotis trumpalaikes socialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų paslaugomis, problemų sprendimo būdus ir pan., informacijos apie asmenį ir jo šeimos narius kaupimas ir valdymas).
 2. Konsultavimas (asmens ir jo šeimos narių konsultavimas, siekiant juos įtraukti į paslaugų teikimo ir (ar) problemų sprendimo procesą, alternatyvių sprendimo būdų aptarimas, poreikių ir prioritetų nustatymas, asmens ir šeimos narių įgalinimas naudotis vidiniais resursais ir aplinkos ištekliais ir pan.).
 3. Informavimas ir konsultavimas atliekamas įvairiais būdais:

28.1. socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje (ilgesnei konsultacijai registruojamasi telefonu);

28.2. asmens namuose (vizito pas asmenį metu);

28.3. telefonu;

28.4. internetu ir pan.

 1. Atstovavimas / tarpininkavimas (bendradarbiavimas su asmeniu ir jo šeima, pagalbos suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens ir jo aplinkos (šeimos narių, kitų artimųjų, kaimynų, kitų asmenų ir institucijų), asmens ir jo šeimos atstovavimas sprendžiant jo problemas ar tvarkant dokumentus, kai jis pats ar jo šeima to padaryti negali).
 2. Duomenų ir informacijos apie asmenį kaupimas, saugojimas ir konfidencialumo užtikrinimas.
 3. Socialinės globos poreikio vertinimas.
 4. Individualaus socialinės globos plano sudarymas.
 5. Socialinės globos namuose paslaugų teikimo organizavimas, koordinavimas ir dokumentacijos tvarkymas, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas.
 6. Socialinio darbuotojo padėjėjų veiklos organizavimas, kontrolė ir vertinimas.
 7. Komandinio darbo organizavimas (kitų sričių specialistų konsultacijų organizavimas ir informavimas apie asmens socialines problemas).
 8. Mokymas (mokymas, susijęs su tiesiogine pagalba asmeniui: fiziologinių poreikių tenkinimas, mokymas naudotis techninės pagalbos priemonėmis ir kt., individualus ir grupinis šeimos narių ir kitų jį atstovaujančių asmenų mokymas, skirtas krizių profilaktikai ir valdymui ir pan.).
 9. Terapija (parama ir išklausymas apsaugant nuo krizių ar ištikus krizei (pagalba įveikti pyktį, užuojauta, bendravimo palaikymas ir pan.).
 10. Socialinis darbuotojas dirba kartu su kitais komandos nariais. Socialinis darbuotojas yra pavaldus ir atskaitingas įstaigos vadovui.

Socialinio darbuotojo padėjėjo veiklos sritys:

 1. Socialinės globos paslaugų teikimas vadovaujantis individualiu socialinės globos planu, dokumentacijos pildymas ir paslaugų kokybės užtikrinimas.
 2. Socialinio darbuotojo nurodymų vykdymas.
 3. Transporto, techninės pagalbos priemonių, būsto pritaikymo ir kitos pagalbos organizavimas.
 4. Socialinio darbuotojo ir (ar) slaugytojo informavimas apie asmens socialinę situaciją, sveikatos būklę, socialinės globos paslaugų poreikio pervertinimą, ryšių su asmens artimaisiais palaikymas.
 5. Socialinio darbuotojo padėjėjas gali atlikti slaugytojo padėjėjo funkcijas, jeigu yra įgijęs atitinkamą kvalifikaciją (išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos mokymo programos kursą – ne mažiau kaip 360 valandų) ir turi kvalifikacijos suteikimo pažymėjimą.
 6. Socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas, teikdamas socialinės globos namuose paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais reikalavimais socialinių paslaugų ir socialinio darbo srityje, įstaigos, kurioje dirba, nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, savo pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

Socialinės globos namuose paslaugų skyrimas

 1. Asmenys, nurodyti šio Aprašo 20 punkte, vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl socialinės globos namuose skyrimo kreipiasi į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro socialinį darbuotoją, atsakingą už dienos socialinės globos asmens namuose organizavimą, ir pateikia nustatytos formos prašymą Integraliai pagalbai (socialinei globai ir slaugai) namuose gauti su priedais ir kitus būtinus dokumentus:

45.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje).

45.2. Pensininko, invalido ar neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

45.3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialiųjų poreikių nustatymo pažymos  kopiją.

45.4. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurioje yra gydytojo išvada, kad asmeniui būtina kito asmens pagalba.

45.5. Kitus dokumentus pagal reikalingumą.

 1. Socialinis darbuotojas, gavęs asmens prašymą dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose skyrimo, organizuoja socialinės globos poreikio nustatymą.
 2. Socialinės globos poreikis nustatomas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos nuostatas per 7 darbo dienas nuo asmens raštiško prašymo gavimo dienos, užpildant socialinės globos vertinimo anketą.
 3. Išvados apie socialinės globos poreikio asmeniui nustatymą ir priimti dokumentai pateikiami Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.
 4. Socialinė globa namuose skiriama asmenims, kuriems teisės aktais nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos pažymą – forma 027/a, kurioje nurodyta, kad asmeniui reikalinga kito asmens pagalba.
 5. Sprendimą dėl socialinės globos namuose skyrimo per 30 dienų priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas arba jo paskirtas kitas skyriaus specialistas.
 6. Ekstremaliais atvejais sprendimas dėl socialinės globos namuose paslaugų skyrimo priimamas kreipimosi dėl paslaugų dieną. Tokiu atveju dokumentai dėl socialinės globos namuose paslaugų gavimo pateikiami (surenkami) suteikus arba jau teikiant socialinės globos namuose paslaugas.
 7. Priėmus sprendimą dėl socialinės globos namuose skyrimo, užpildoma Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo forma (SP-9).
 8. Sprendimo dėl socialinės globos namuose skyrimo vienas egzempliorius ir suformuotos pradinės Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose bylos kopija perduodama Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui.
 9. Jeigu asmeniui, gaunančiam socialinės globos namuose paslaugas, reikalinga keisti paslaugų rūšį, socialinių paslaugų įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų rūšies keitimo kreipiasi į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl kitos rūšies socialinių paslaugų (ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos) asmeniui skyrimo.

Socialinės globos namuose paslaugų teikimas

 1. Socialinės globos namuose paslaugas pasirenka asmuo ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo dėl socialinės padėties, sveikatos, neįgalumo ir kitų objektyvių priežasčių pats negali pasirinkti socialinės globos paslaugų, jam padeda parinkti socialinis darbuotojas.
 2. Socialinės globos namuose paslaugų intensyvumas priklauso nuo teikiamų socialinės globos paslaugų skaičiaus ir trukmės.
 3. Socialinės globos namuose trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas.
 4. Socialinės globos namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos namuose paslaugomis.
 5. Socialinės globos namuose teikimas sustabdomas ir nutraukiamas šio Aprašo V skirsnyje nurodyta tvarka.
 6. Socialinės globos specialistų pareigybių (socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų) skaičių nustato šias paslaugas teikiančios įstaigos vadovas, suderinęs su steigėju, atsižvelgdamas į socialinės globos namuose paslaugų poreikius ir apimtį, bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus socialinės globos darbuotojų darbo sąnaudų normatyvus.

Socialinės globos namuose paslaugų kainos apskaičiavimas

 1. Socialinės globos namuose paslaugos kaina – tai socialinių paslaugų teikimo vienam paslaugos gavėjui per atitinkamą laikotarpį išlaidų pinigine išraiška suma.
 2. Vadovaujantis teisės aktais socialinės globos namuose kainą kasmet tvirtina savivaldybės taryba Socialinės paramos skyriaus teikimu.
 3. Socialinės globos namuose paslaugų kainą apskaičiuoja šias paslaugas teikianti įstaiga. Socialinės globos namuose paslaugų kaina apskaičiuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos nustatytais reikalavimais, įvertinant socialinės globos paslaugų organizavimo išlaidas, prekių ir paslaugų kainas rinkoje bei šių paslaugų teikimo ypatumus.

Mokėjimas už socialinę globą namuose

 1. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą namuose dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
 2. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą namuose dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
 3. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą namuose dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
 1. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą namuose dydis nustatomas proporcingai teikiamos socialinės globos namuose trukmei (teikiamų dienų ir (ar) valandų skaičiui).
 2. Mokestis už socialinę globą namuose imamas už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

II DALIS. SLAUGOS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKA

           Slaugos namuose paslaugų tikslas ir slaugos veiksmai

 1. Slaugos namuose paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jo savirūpą.
 2. Slaugos namuose paslaugas teikia naujai suformuotas Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro skyrius.
 3. Slaugos namuose paslaugų teikimas susideda iš:

66.1. Slaugos poreikių nustatymo:

66.1.1. asmens situacijos vertinimo;

 • informacijos apie asmenį ir jo artimuosius rinkimo ir analizavimo;
 • aktualių ir galimų asmens problemų ir slaugos poreikių nustatymo;
 • priežiūros prioritetų nustatymo bei jų aptarimo kartu su asmeniu ir jo šeimos nariais;
 • poreikių, kuriuos gali patenkinti slaugytojai ir jų padėjėjai, ir poreikių, kuriuos turi spręsti kiti specialistai, nustatymo;
 • šeimos narių ir (ar) kitų artimųjų įtraukimo į paslaugų teikimą, asmens priežiūrą ir sveikatos palaikymą.
 • Slaugos veiksmų planavimo:
 • drauge su asmeniu ir jo šeimos nariais išsiaiškinama, kokių slaugos namuose rezultatų siekiama;
 • sprendžiama, kokių slaugos namuose paslaugų ir kokių slaugos priemonių asmeniui reikia;
 • slaugos plano sudarymo ir jo aptarimo su asmeniu ir jo šeimos nariais.
 • Slaugos veiksmų įgyvendinimo:
 • teikti ir koordinuoti slaugos namuose paslaugas pagal sudarytą slaugos planą;
 • papildyti slaugos planą, atsiradus neplanuotiems pokyčiams, bei fiksuoti juos dokumentuose.
 • Slaugos namuose paslaugų vertinimo:
 • vertinami slaugos namuose suteiktų paslaugų rezultatai ar nesėkmės pagal pasiektus rezultatus;
 • nustatomas planuotų slaugos priemonių efektyvumas;
 • vertinama asmens sveikatos būklė;
 • nustatomi slaugos poreikiai, jei nebuvo pasiekti planuoti rezultatai ar atsirado naujų slaugos poreikių;
 • kritiškai vertinami slaugos namuose proceso etapai ir, esant būtinybei, keičiamas slaugos planas.

Slaugos namuose paslaugų rūšys ir slaugos paslaugų teikėjų veiklos sritys

 1. Slaugos namuose paslaugų sąrašas sudaromas vadovaujantis Sveikatos ministro įsakymu patvirtintais reikalavimais ir slaugos namuose paslaugų sąrašu, medicinos normomis MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“.
 2. Slaugos namuose paslaugos pagal slaugos teikėjų kompetenciją nurodytos direktorės 2013-10-01 įsakyme Nr. V1.5-20 . Siekiant išvengti slaugos namuose paslaugų dubliavimo, tokios skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos į slaugos namuose paslaugų sąrašą nėra įtrauktos:
  • Lašelinės sistemos prijungimas ir priežiūra (infuzija).
  • Lašelinė infuzija kateteriu ir kateterio priežiūra.
  • Diagnostinės procedūros:
   • kraujo paėmimas tyrimams;
   • skreplių paėmimas laboratoriniam tyrimui;
   • akies spaudimo matavimas;
   • elektrokardiogramos (EKG) užrašymas.
  • Šlapimo pūslės kateterizavimas ir priežiūra.
  • Enterinis maitinimas.
  • Zondų įkišimas (gleivių išsiurbimas).
   1. Šio skirsnio 68 punkte nurodytų slaugos namuose paslaugų atlikimas finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir jas atlieka Asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigų slaugos specialistai.
   2. Slaugos namuose paslaugos susideda iš dviejų paslaugų grupių:
    • I grupės slaugos namuose paslaugos – tai paslaugos, kurias atlieka slaugytojas pagal šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) paskyrimą (forma 027/a), o slaugytojo padėjėjas – prižiūrint slaugytojui ar kartu su slaugytoju.
    • II grupės slaugos namuose paslaugos – tai paslaugos, kurias slaugytojas ir (ar) slaugytojo padėjėjas pagal kompetenciją sugeba atlikti savarankiškai ir yra už jas atsakingas.
   3. Slaugytojo veiklos sritys:
    • Informavimas ir konsultavimas slaugos klausimais. Informavimas ir konsultavimas atliekamas įvairiais būdais:
     • slaugos paslaugas teikiančioje įstaigoje (ilgesnei konsultacijai registruojamasi telefonu);
     • asmens namuose (vizito pas asmenį metu);
     • telefonu;
     • internetu ir pan.
    • Slaugos paslaugų teikimo ir koordinavimo dokumentacijos tvarkymas.
    • Šeimos gydytojo ir (ar) kito sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų organizavimas ir informavimas apie asmens slaugos problemas.
    • Nurodymai slaugytojo padėjėjui ir jų kontrolė.
   4. Slaugytojas slaugos namuose paslaugas gali teikti kartu su kitais komandos nariais. Slaugytojas yra pavaldus ir atskaitingas įstaigos vadovui.
   5. Slaugytojo padėjėjo veiklos sritys:
    • Slaugytojo nurodymų vykdymas.
    • Informavimas ir konsultavimas slaugos klausimais.
    • Higieninių asmens reikmių užtikrinimas.
    • Rūpinimasis paslaugų gavėjais ir jų šeimos nariais ir (ar) kitais artimaisiais.
    • Asmens maitinimas.
    • Paslaugų gavėjų išskyrų ir sekretų tvarkymas.
    • Pagalba judant.
    • Techniniai darbai.
   6. Slaugytojo padėjėjas slaugos namuose paslaugas gali teikti kartu su slaugytoju. Slaugytojo padėjėjas yra pavaldus ir atskaitingas slaugytojui.
   7. Slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas, teikdamas slaugos namuose paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro nustatytomis medicinos normomis, įstaigos, kurioje dirba, nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, savo pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

Slaugos namuose paslaugų skyrimas

 1. Gavus asmens prašymą dėl Integralios pagalbos namuose paslaugų gavimo, šias paslaugas teikiančioje įstaigoje atliekamas slaugos namuose poreikio vertinimas, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), asmens savarankiškumo lygį ir užpildant Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą slaugos poreikių namuose vertinimo anketą. Slaugos namuose paslaugų poreikio vertinimas nustatomas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo dienos.
 2. Asmens sveikatos būklė vertinama pagal savarankiškumo lygį:
  • S1 – asmuo savarankiškas ir gali apsitarnauti atlikdamas visas gyvybines veiklas.
  • S2 – asmuo iš dalies savarankiškas, gali apsitarnauti atlikdamas daugelį gyvybinių veiklų tik kitam asmeniui padedant.
  • S3 – asmuo priklausomas, negali apsitarnauti atlikdamas tam tikras gyvybines veiklas, reikalingas dažnas jo stebėjimas;

78.4. S4 asmuo visiškai priklausomas, negali apsitarnauti atlikdamas tam tikras gyvybines veiklas, jį reikia nuolat stebėti.

Slaugos namuose paslaugų teikimas

 1. Už slaugos namuose paslaugų teikimą atsako Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras.
 2. Slaugos namuose paslaugų intensyvumas priklauso nuo teikiamų slaugos paslaugų skaičiaus ir trukmės.
 3. Siekiant išvengti slaugos namuose paslaugų dubliavimo, pradėjus teikti slaugos namuose paslaugas, apie tai informuojamas Asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisiregistravęs, šeimos gydytojas.
 4. Slaugos namuose paslaugų teikimas yra derinamas su socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimu vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės pasaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-558/A1-183, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
 5. Slaugos specialistų pareigybių skaičių nustato Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorius, suderinęs su steigėju, atsižvelgdamas į slaugos namuose paslaugų poreikius ir apimtį, bei Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus slaugos namuose gavėjų grupės normatyvus.

III DALIS. SPRENDIMAS DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) NAMUOSE TEIKIMO ASMENIUI

 1. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas, gavęs savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimą dėl socialinės globos namuose paslaugų asmeniui skyrimo ir kitus dokumentus, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl slaugos namuose poreikio vertinimo, socialinės globos namuose ir slaugos namuose paslaugų ir jų trukmės suderinimo su asmeniu ar vienu iš jo šeimos nariu, globėju, rūpintoju ir Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sutarties parengimo.
 2. Sutartyje turi būti nurodomos socialinės globos ir slaugos paslaugos, jų dažnumas, trukmė per dieną ar per savaitę.

V. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

86. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimas sustabdomas ir nutraukiamas tokiais atvejais:

86.1. Asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, jo globėjo, rūpintojo rašytiniu prašymu.

86.2. Pasibaigus sutarties dėl Integralios pagalbos namuose (socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo galiojimo terminui.

86.3. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugų poreikiui tenkinti.

86.4. Asmeniui išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę, valstybinę ar kitokio pobūdžio socialinės globos įstaigą.

86.5. Asmuo dėl sveikatos pablogėjimo nukreiptas į stacionarią sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą.

86.6. Asmeniui mirus.

86.7. Asmeniui, nesilaikančiam Integralios pagalbos namuose (socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo sutarties įsipareigojimų.

86.8. Asmens ar jo šeimos narių, globėjo, rūpintojo pageidavimai, nurodymai prieštarauja įstatymams, saugos darbe reikalavimams, Integralios pagalbos namuose (socialinės globos ir slaugos) paslaugų teikimo sutarties sąlygoms.

86.9. Iškilus socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugų teikėjo sveikatos pavojui ir saugumui.

86.10. Kitais šiame Apraše nenumatytais atvejais.

 1. Sprendimą dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sustabdymo priima Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vadovas komandos specialistų (socialinio darbuotojo ir slaugytojo) raštišku teikimu, kada atsirado viena iš šio skirsnio 86 punkte nurodytų aplinkybių.
 2. Sprendimą dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo nutraukimo priima savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vadovo ir komandos specialistų (socialinio darbuotojo ir slaugytojo) raštišku teikimu, kada atsirado viena iš šio skirsnio 86 punkte nurodytų aplinkybių.
 3. Sprendimai dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo sustabdymo ir nutraukimo priimami ne vėliau kaip per 3 dienas nuo raštiško pagrindimo pateikimo dienos. Esant galimybei, sprendimas dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų sustabdymo ir (ar) nutraukimo priimamas greičiau, jeigu tai neprieštarauja paslaugų gavėjo interesams.
 4. Sprendimus dėl Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų teikimo tęstinumo (pvz., asmeniui grįžus iš gydymo ir reabilitacijos įstaigos) priima Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro vadovas asmens rašytiniu prašymu.

VI. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE DOKUMENTAVIMAS

91. Vadovaujantis šiuo Aprašu ir kitais socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais, suformuojama Integralios pagalbos namuose (socialinės globos ir slaugos) paslaugų gavėjo byla (bylai suteikiamas numeris), kurioje kaupiama informacija apie asmenį, jam teikiamas Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas ir kiti duomenys.

92. Siekiant derinti skirtingų specialistų veiklą bei išvengti paslaugų dubliavimo, pildomi tokie dokumentai:

92.1. Socialinės globos namuose paslaugų dokumentavimas:

92.1.1. socialinės globos namuose paslaugų organizavimo ir teikimo reikalavimai (tvarka);

92.1.2. individualus socialinės globos planas. Sudaro pagal savo kompetenciją socialinis darbuotojas pirmo apsilankymo pas asmenį metu;

92.1.3. pirminio socialinės globos namuose vertinimo metu užpildyta Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta senyvo amžiaus asmens arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimo anketa. Pildo socialinis darbuotojas pagal savo kompetenciją;

92.1.4. socialinės globos namuose paslaugų teikimo forma. Pildo socialinio darbuotojo padėjėjas pagal savo kompetenciją;

92.1.5. socialinės globos namuose paslaugų teikimo patikros forma. Pildo patikrinimą atliekantis įstaigos darbuotojas.

92.2. Slaugos namuose paslaugų dokumentavimas:

92.2.1. slaugos namuose paslaugų organizavimo ir teikimo reikalavimai (tvarka);

92.2.2. slaugos namuose paslaugų planas. Sudaro pagal savo kompetenciją slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį metu;

92.2.3. pirminio slaugos namuose vertinimo metu užpildyta Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta paciento slaugos poreikių namuose vertinimo anketa. Pildo slaugytojas pagal savo kompetenciją;

92.2.4. slaugos namuose paslaugų teikimo, šeimos narių ar kitų artimųjų konsultavimo forma. Pildo slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas pagal savo kompetenciją;

92.2.5. slaugytojo savaitės slaugos namuose paslaugų planas pagal paslaugų gavėjus ir paslaugų trukmę. Sudaro slaugytojas;

92.2.6. asmens sveikatos būklės stebėjimo lapas. Pildo slaugytojo padėjėjas pagal poreikį ir pagal savo kompetenciją;

92.2.7. slaugos namuose paslaugų teikimo patikrinimo forma. Pildo patikrinimą atliekančios įstaigos darbuotojas;

92.2.8. slaugytojo mėnesinė ataskaita apie slaugos namuose suteiktas paslaugas. Pildo slaugytojas pagal savo kompetenciją ir pateikia atsakingam už slaugos namuose paslaugų koordinavimą darbuotojui iki kito mėnesio 5 dienos;

92.2.9. slaugytojo padėjėjų mėnesinė ataskaita apie šeimos nariams ar kitiems artimiesiems suteiktas konsultavimo paslaugas. Pildo slaugytojas pagal savo kompetenciją ir pateikia atsakingam už slaugos namuose paslaugų koordinavimą darbuotojui iki kito mėnesio 5 dienos;

92.2.10. slaugytojo padėjėjo mėnesinė ataskaita apie slaugos namuose paslaugų vykdymą. Pildo slaugytojas ir slaugytojo padėjėjas pagal savo kompetenciją ir pateikia atsakingam už slaugos namuose paslaugų koordinavimą darbuotojui iki kito mėnesio 5 dienos;

92.2.11. sveikatos priežiūros įstaigų specialistų iškvietimų forma. Pildo  bendruomenės slaugytojas pagal poreikį ir savo kompetenciją;

92.2.12. pranešimas apie konfliktą. Pildo specialistas (slaugytojas, slaugytojo padėjėjas ar socialinio darbuotojo padėjėjas), kurio paslaugų teikimo metu iškilo konfliktas ar kitas įvykis, sukėlęs diskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, socialinės padėties, seksualinės orientacijos ir pan. prielaidas.

92.2.13. susitarimas dėl rakto įteikimo paslaugų teikėjui (slaugytojo padėjėjui ar socialinio darbuotojo padėjėjui). Susitarimą pasirašo paslaugų gavėjas ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas ir anksčiau nurodytas paslaugų teikėjas.

92.2.14. vaistų ir kitų medikamentų vartojimo (procedūrų) lapas. Pildo slaugytojas ir (ar) slaugytojo padėjėjas pagal savo kompetenciją;

92.2.15. kiti dokumentai (tvarkos, taisyklės, procedūrų, paslaugų teikimo aprašymai ir kiti dokumentai), jeigu įstaiga mano tai esant reikalinga.

VII. INFORMACIJOS APIE INTEGRALIĄ PAGALBĄ NAMUOSE REIKALAVIMAI

 1. Integralios pagalbos namuose paslaugas teikiančioje įstaigoje informacija apie šias paslaugas asmeniui poreikį kaupiama Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų gavėjo byloje.
 2. Informaciją apie asmeniui reikalingų slaugos namuose paslaugų poreikį pateikia:
  • Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, asmeniui iš stacionaro išvykstant į namus.
  • Asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, šeimos gydytojas ar kitas gydantis gydytojas.
  • Kitos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.
 3. Šio skirsnio 94 punkte nurodytos sveikatos priežiūros institucijos asmeniui ar jo šeimos nariui, globėjui, rūpintojui į rankas įteikia išrašą iš medicinos dokumentų (forma 027/a) ar kitą teisės aktais nustatytos formos dokumentą.
 4. Visa informacija apie Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėją yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus asmens ar vieno iš jo šeimos narių, globėjo, rūpintojo raštišką sutikimą.
 5. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie Integralios pagalbos namuose gavėją, šias paslaugas teikiančiai įstaigai pateikia raštišką prašymą, pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme nurodomos norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Kilus abejonių dėl parašo autentiškumo, šias paslaugas teikianti įstaiga turi teisę tai patikslinti.
 6. Informacija gali būti suteikiama, neturint Integralios pagalbos namuose gavėjo raštiško sutikimo tik tokiais atvejais:
  • Sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas paslaugų gavėjas.
  • Institucijoms, kontroliuojančios socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugas.
  • Teismui, prokuratūrai ir kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 7. Šio skirsnio 98 punkte išvardintos institucijos pateikia raštišką prašymą, kuriame įvardintas juridinis pagrindas informacijai gauti.
 8. Teikiamą informaciją apie Integralios pagalbos namuose gavėją pasirašo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorius, jam nesant – jį pavaduojantis asmuo.
 9. Žodžiu (telefonu) informacija apie Integralios pagalbos namuose gavėją neteikiama.
 10. Asmenys, pažeidę šiuos reikalavimus ar pateikę neteisingą informaciją, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. INTEGRALIOS PAGALBOS NAMUOSE FINANSAVIMAS

 1. Socialinės globos namuose paslaugų finansavimo šaltiniai:
  • Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti.
  • Asmenų įmokos, gautos už suteiktas socialinės globos namuose paslaugas.
  • Kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Slaugos namuose paslaugos finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Projekto) lėšomis.
 3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo Projekto vykdytojas panaudotų lėšų ataskaitas Agentūrai teikia finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytais terminais.
 4. Integrali pagalba namuose gali būti remiama iš savivaldybės biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų.
 5. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo:
  • Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos valstybinės kontrolės teisę turinčios institucijos kontroliuoja valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti lėšų panaudojimą.
  • Agentūra kontroliuoja Europos struktūrinių fondų (Projekto) lėšų, skirtų slaugos namuose paslaugoms organizuoti, panaudojimą.
 6. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras atsako už lėšų, skirtų socialinės globos ir slaugos namuose paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

109. Integrali pagalba namuose gali būti teikiama tik tiems asmenims, kuriems yra nustatytas socialinės globos namuose ir slaugos namuose poreikis ir priimtas sprendimas dėl jų skyrimo.

110. Sprendimą dėl Integralios pagalbos namuose skyrimo (neskyrimo), mokėjimo už socialinės globos namuose paslaugas asmuo ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui.