KRIZIŲ ĮVEIKIMO SKYRIAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Krizių įveikimo skyriuje teikiamos specialiosios socialinės paslaugos – visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
  2. Krizių centro klientai tai socialinės rizikos šeimos, asmenys, kurių fiziniam ir emociniam saugumui kyla grėsmė.

II. KRIZIŲ ĮVEIKIMO SKYRIAUS KLIENTŲ PAREIGOS

  1. Krizių įveikimo skyriaus klientai:

3.1. atsako už tinkamą vaiko (-ų) priežiūrą.

3.2. informuoja esant sveikatos problemoms Krizių įveikimo skyriaus darbuotoją  ir kreipiasi į gydytoją;

3.3. laikosi Krizių įveikimo skyriaus vidaus tvarkos taisyklių, netrikdo kitų klientų poilsio ir ramybės;

3.4. išvykstant iš Krizių įveikimo skyriaus raštu praneša atsakingam darbuotojui nurodant savo vykimo vietą bei laiką;

3.5. atsako už jiems suteiktas materialines vertybes, baldus bei smulkų inventorių, joms dingus ar sugadinus – kompensuoja padarytą žalą įstatymų numatyta tvarka;

3.6. kiekvieną dieną palaiko švarą ir tvarką savo kambaryje, Krizių įveikimo skyriaus bendrose patalpose, virtuvėje ir san. mazguose;

3.7. rūpinasi savo asmens higiena;

3.8. pasibaigus gyvenimo Krizių įveikimo skyriuje terminui, sutvarko savo kambarį ir atsiskaito už inventorių.

III. KRIZIŲ ĮVEIKIMO SKYRIAUS KLIENTŲ TEISĖS

  1. Gauti socialines paslaugas teikiamas Krizių įveikimo skyriuje (laikino apnakvindinimo, informavimo, konsultavimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir kt.);
  2. Klientai (šeimos) iškilusias problemas veiklos organizavime sprendžia kartu su Krizių įveikimo skyriaus darbuotoju;
  3. Palikti vaikus trumpalaikei darbuotojų priežiūrai, esant svarbiam reikalui (teismas, sveikatos problemos ir pan.);
  4. Naudotis telefonu tik sutarus su Krizių įveikimo skyriaus darbuotoju;
  5. Naudotis Krizių įveikimo skyriaus patalpomis ir inventoriumi.

IV. PAGRINDINIAI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

  1. Klientui draudžiama:

9.1.1. palikti vaiką (us) be priežiūros;

9.1.2. įsinešti ir vartoti alkoholį, narkotikus, grįžti apsvaigus;

9.1.3. savintis svetimą turtą;

9.1.4. lankytis svetimame kambaryje, nesant to kambario suaugusiam klientui;

9.1.5. laikyti gyvūnėlius;

9.1.6.  nepagarbiai elgtis su kitais klientais, Krizių įveikimo skyriaus darbuotojais;

9.1.7. tarpusavio santykiai grindžiami nuoširdumu ir pagarba.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Asmenys nesilaikantys Krizių įveikimo skyriaus vidaus tvarkos taisyklių gali būti šalinami iš skyriaus vyr. socialiniam darbuotojui pateikus Socialinės paramos skyriui teikimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo.