Šventę skyrė globėjams

Šiuo me­tu per 50 uk­mer­giš­kių glo­bo­ja dau­giau nei 60 vai­kų. Sa­vo šir­dies ši­lu­mą glo­bo­ti­niams da­li­nan­tys žmo­nės pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­kvies­ti į šven­tę, pa­va­din­tą „Ma­no gy­ve­ni­mo švie­sa“.

Į šven­tę glo­bė­jus su­kvie­tė ir vi­siems gra­žių do­va­nų įtei­kė Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė Si­gi­ta Ba­ka­naus­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas pa­žy­mė­jo, kad tik nuo mū­sų vi­sų pri­klau­so Lie­tu­vos at­ei­tis ir tai, kur augs mū­sų ša­lies vai­kai. Di­rek­to­rius sa­kė, jog ir tarp jo ar­ti­mų­jų yra au­gi­nan­čių­jų sve­ti­mus vai­kus.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja As­ta Le­o­na­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, kad anaip­tol ne kiek­vie­nas ga­li bū­ti glo­bė­ju. Ji džiau­gė­si šven­te, ku­rio­je pa­ger­bia­mi to­kį ke­lią pa­si­rin­kę uk­mer­giš­kiai.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Vy­gan­tas Ka­se­lis. Ti­ki­no, kad šiuo­se na­muo­se vai­kai yra vi­siš­kai ap­rū­pin­ti, bet vis tiek tai – ins­ti­tu­ci­ja, ku­rio­je nė­ra vi­sa­da kar­tu bū­nan­čio ma­mos ar tė­čio, prie ku­rio vai­kas ga­lė­tų pri­si­riš­ti ir juo pa­si­ti­kė­ti.

Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė sa­va­no­riau­ti į jų na­mus at­ei­nan­čio­mis mo­te­ri­mis Rai­mon­da, Ilo­na, ku­rios po kiek lai­ko ap­si­spren­dė į sa­vo šei­mas pri­im­ti vai­kus.

„No­ri­me, kad tų vai­kų ta­kas bū­tų bent kiek pla­tes­nis. Nė vie­na ki­taip ne­ga­lė­tu­mėm pa­si­elg­ti“, – kal­bė­jo vie­na ren­gi­nio vieš­nių – ma­žy­lį į sa­vo šei­mą pa­ė­mu­si Rai­mon­da Ba­lan­die­nė.

Jau­kia­me va­ka­re su­si­rin­ku­sie­siems kon­cer­ta­vo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Da­gi­lė­lis“.

Ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rė S. Ba­ka­naus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jų cen­tras nuo šių me­tų ren­gia kur­sus, ku­riuos pri­va­lo iš­klau­sy­ti vi­si bū­si­mi glo­bė­jai. Di­rek­to­rė pa­sa­ko­jo, kad šie­met juos iš­klau­sė 11 glo­bė­jų, du dar lan­ko pa­skai­tas.

Di­džio­ji dau­gu­ma glo­bė­jų – sa­vo anū­kais be­si­rū­pi­nan­čios mo­čiu­tės. Šią pa­rei­gą taip pat pri­si­i­ma bro­liai, se­se­rys, gi­mi­nai­čiai ir tik maž­daug penk­ta­da­lis iš vi­sų glo­bė­jų – vi­siš­kai sve­ti­mi vai­kams žmo­nės.