Socialinės globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Dienos socialinės globos skyriaus (toliau – Skyriaus) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Skyriaus vidaus tvarką. Taisyklėmis vadovaujasi visi Skyriaus klientai ir darbuotojai.
 2. Skyriaus klientai tai darbingo amžiaus asmenys nuo 21 metų, kuriems dėl proto ar kompleksinės negalios bei psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, dėl ko jie yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
 3. Į Skyrių negali būti priimami asmenys, sergantys aktyvia tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais bei kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Dienos socialinės globos skyrių lankančių asmenų sveikatai.
 4. Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – pažinti, ugdyti ir puoselėti sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų nuo 21 metų galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), pripažįstant kiekvieno jų individualybę lavinti gyvenimiškuosius įgūdžius ir padėti integruotis į visuomenę teikiant dienos socialinės globos paslaugas.

II. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIAUS KLIENTŲ TEISĖS

 1. Gauti kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas.
 2. Gauti socialines paslaugas pagal asmens ISGP (individualų socialinės globos planą), kuriame pateikiama informacija apie asmenį, jo šeimą, informacija iš šeimos gydytojo apie asmens sveikatos būklę, numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos, kurios asmeniui bus teikiamos, rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, kas patikslinta) ir kita.
 3. Sudarant, peržiūrint ir tikslinant ISGP, užtikrinamas paties asmens ar jo artimųjų dalyvavimas, bei kiek įmanoma atsižvelgiama į jų nuomonę.
 4. Asmeniui teikiant dienos socialinę globą, skyriuje užtikrinama jo poreikius ir sveikatos būklę atitinkanti fiziškai saugi ir harmoninga aplinka, kurioje formuojami santykiai, pagrįsti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba.
 5. Skyriuje užtikrinama asmens apsauga nuo smurto, išnaudojimo.
 6. Asmuo turi teisę naudotis dienos socialinės globos skyriaus inventoriumi, ugdymo priemonėmis.
 7. Asmuo ar jo atstovai (globėjai) turi teisę dienos socialinės globos teikimo klausimais kreiptis į Centro administraciją bei Skyriaus personalą.
 8. Asmuo ar jo atstovai (globėjai) turi teisę susipažinti su asmeniu susijusia dokumentacija, esančia Skyriuje.
 9. Asmuo ar jo atstovai (globėjai) turi teisę dalyvauti aptariant asmens poelgius, pasiaiškinti ir susipažinti su visais dokumentais bei sprendimais.

III. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS  SKYRIAUS KLIENTŲ PAREIGOS

 1. Gerbti kitų klientų ir darbuotojų teises, norus, interesus ir požiūrį, vadovautis abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo principais;
 2. Tausoti Skyriaus inventorių;
 3. Iki kito mėnesio 20 dienos atsiskaityti už jam suteiktas dienos socialinės globos paslaugas;
 4. Informuoti vyr. socialinį darbuotoją apie pasikeitusią šeimos sudėtį, sveikatos būklę ir finansinę padėtį;
 5. Kiekvienais metais per gruodžio mėnesį pristatyti medicininę pažymą (F 027/a).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas ir klientas šalinamas iš Skyriaus vyr. socialinio darbuotojo teikimu, gavus sprendimą iš Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, jei klientas nesilaiko sutarties reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių, kelia pavojų dėl agresyvaus elgesio, serga užkrečiamomis ligomis.