UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO APRŪPINIMO BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS DAIKTAIS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) aprūpinimo būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais organizavimo ir teikimo tvarka (toliau – Tvarka)  reglamentuoja paramos drabužiais, avalyne ir kitais daiktais organizavimą ir teikimą  Centro Paramos šeimai skyriuje.

Aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kitais daiktais) – būtiniausių drabužių avalynės, ir kitų reikmenų stokojantiems teikimas.

 1. Parama drabužiais, avalyne ir kitais daiktais skiriama, kai iš rėmėjų yra gauta parama drabužiais, avalyne ir kitais daiktais.

II. PARAMOS GAVIMAS IR PRIĖMIMAS

 1. Paramą priima Centro komisija, sudaryta Centro direktoriaus įsakymu „Dėl komisijos sudarymo“ (toliau – komisja), kartu su už paramą materialiai atsakingu Centro Paramos šeimai skyriaus socialiniu darbuotoju.

3.1. Paramos davėjas ir priėmėjas pasirašo paramos perdavimo – priėmimo aktą, kuriame nurodytas rūbų, avalynės ir kitų daiktų kiekis bei labdaros kaina.

3.2. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas kartu su komisija suskaičiuoja gautų daiktų: drabužių, avalynės ir kitų daiktų kiekį.

3.3. Komisija ir Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas per 3 darbo dienas išveda gautos siuntos 1 vieneto vertę ir tai užfiksuoja Labdaros priėmimo komisijos posėdžio protokole.

 1. Šiame skyriuje aprašytų procedūrų atlikimo kokybės ir savalaikiškumo kontrolę vykdo Centro buhalteris.

III. PARAMOS BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS DAIKTAIS SKYRIMAS

 1. Parama būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais skiriama šiems asmenims:

5.1. šeimoms, auginančioms vaikus, kai šeimoje vienas arba abu tėvai yra bedarbiai;

5.2. šeimoms, auginančioms vaikus ir gaunančios socialinę pašalpą;

5.3. daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;

5.4. benamiams ir kitiems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

5.5. vienišiems pensininkams, pensininkų šeimoms, negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, šeimoms, auginačioms vaiką su negalia;

5.6. bedarbiams, registruotiems darbo biržoje, ar neregistruotiems dėl pateisinamų priežasčių;

5.7. smurtą šeimoje patyrusiems asmenims;

5.8. asmenims (šeimoms) nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių;

 1. Parama išduodama vienam asmeniui ne dažniau kaip du kartus per mėnesį, pagal raštiškai prašyme išdėstytą poreikį.

6.1. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas pageidaujantiems asmenims paramos drabužiais, avalyne ir kitais daiktais vienos valandos laikotarpyje turi parinkti reikiamus daiktus.

6.2. Už asmenis, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba nuolatinės slaugos poreikis, drabužius ir kitus daiktus gali paimti jų šeimos nariai arba socialinis darbuotojas;

IV. PRAŠYMO IR KITŲ REIKALINGŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 1. Asmuo pageidaujantis gauti paramą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, kreipiasi į Centro atsakingą darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

7.1. Prašymą socialinėms paslaugoms gauti (priedas Nr. 1);

7.2.  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 1. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas patikrina, ar kliento asmens duomenys iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento sutampa su pateiktais prašyme asmens duomenimis bei patikrina pateiktus dokumentus.
 2. Suteikęs paramą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais atsakingas socialinis darbuotojas užpildo paramos išdavimo aktą. (priedas nr. 1).

V. PARAMOS BŪTINIAUSIAIS DRABUŽIAIS, AVALYNE IR KITAIS DAIKTAIS APSKAITA

 1. Paskutinę mėnesio dieną, Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas, materialiai atsakingas už paramą drabužiais, avalyne ir kitais daiktais, kiekvieną mėnesį buhalterei pateikia ataskaitą apie drabužių, avalynės ir kitų daiktų vienetų gavimą, išdavimą bei likutį (priedas Nr. 2).
 2. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas informaciją apie paramos drabužiais, avalyne ir kitais daiktais skyrimą, vienetų išdavimą suveda į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.
 3. Iki kito mėnesio 5 dienos, Centro paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas pateikia Paramos šeimai skyriaus vyr socialiniam darbuotojui ataskaitą apie paramą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais daiktais. (priedas Nr. 2).

VI. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 1. Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas paruošia paramos daiktais, avalyne ir kitais daiktais prašymų – paramos išdavimų aktų bylas bei paramos perdavimo – priėmimo aktų ir Labdaros priėmimo komisijos posėdžio protokolų bylas ir 1 metams palieka saugoti pas save.
 2. Po 1 metų Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas bylas perduoda darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
 3. Darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą, patikrina perduodamas bylas ir priėmęs jas, surašo perdavimo – priėmimo aktą..

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.Centras atsako už kokybišką paramos drabužiais, avalyne ir kitais daiktais paslaugų teikimą.