UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą Centro Paramos šeimai skyriuje.
 2. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų, ar kitų aplinkybių negali (neturi galimybių) pasirūpinti savo higiena.
 3. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos – tai pagalba asmenims (šeimoms), kuri apima:

3.1. Dušo paslaugų organizavimą ir teikimą;

3.2. Skalbimo paslaugų organizavimą ir teikimą;

3.3. Skalbinių džiovinimo organizavimą ir teikimą.

II. ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKYRIMAS

 1. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos bei gyvena įtakojant kitoms sudėtingoms aplinkybėms.
 2. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos skiriamos šiems asmenims:

5.1.  benamiams ir kitiems asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;

5.2. šeimoms, auginančioms vaikus, kai šeimoje vienas arba abu tėvai yra bedarbiai;

5.3. šeimoms, auginančioms vaikus ir gaunančioms socialinę pašalpą;

5.4. daugiavaikėms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų;

5.5. vienišiems pensininkams, pensininkų šeimoms, negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, šeimoms, auginačioms vaiką su negalia;

5.6. bedarbiams, registruotiems darbo biržoje, ar neregistruotiems dėl pateisinamų priežasčių;

5.7. smurtą šeimoje patyrusiems asmenims;

5.8. asmenims (šeimoms) nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių;

 1. Asmuo pageidaujantis gauti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas, kreipiasi į Centro atsakingą socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

6.1. Prašymą socialinėms paslaugoms gauti  (priedas Nr.1);

6.1.1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 1. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas patikrina, ar kliento asmens duomenys iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento sutampa su pateiktais prašyme asmens duomenimis bei patikrina pateiktus dokumentus.
 2. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams. Praėjus kalendoriniams metams pateikiamas naujas prašymas, parašomas sutikimas dėl mokėjimo už socialines paslaugas (priedas Nr.2), sudaroma bendrųjų socialinių paslaugų sutartis (priedas Nr.3). Klientui suteikus paslaugas, pasirašomas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (priedas Nr.4) ir išrašomas pinigų priėmimo kvitas.
 3. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Centro direktoriaus įsakymu.

III. MOKĖJIMAS UŽ ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

 1. Už Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas asmenys (šeimos) moka Ukmergės rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintą kainą.
 2. Už Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas asmenys (šeimos) nemoka pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimą 2006m. birželio 14d. Nr. 583.

11.1 Asmuo (šeima) nukentėjęs nuo stichinių nelaimių, patyręs smurtą.

IV. ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO APSKAITA

 1. Iki sekančio mėnesio 5 dienos, Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas, Centro Direktoriui pateikia dušo, skabimo bei skalbinių džiovinimo paslaugų teikimo ataskaitas (priedas Nr. 5; 6; 7).
 2. Centro Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimą suveda duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.

V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 1. Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas paruošia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimo dokumentus (prašymus; sutikimus dėl mokėjimo už socialines paslaugas; paslaugų perdavimo – priėmimo aktus; bendrųjų socialinių paslaugų sutartis) ir 1 metams palieka saugoti pas save.
 2. Po 1 metų Paramos šeimai skyriaus socialinis darbuotojas bylas perduoda darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
 3. Darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą, patikrina perduodamas bylas ir priėmęs jas, surašo perdavimo – priėmimo aktą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Centras atsako už kokybišką asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą.