VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyriaus) vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Skyriaus vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti teigiamą įtaką vaikų elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
 2. Taisyklėmis vadovaujasi visi Skyriaus vaikai ir darbuotojai.

II. VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS KLIENTŲ PAREIGOS

 1. Skyriaus klientai privalo:
  • savo interesus derinti su Skyriaus dienos ritmu;
  • pagarbiai bendrauti su draugais, Skyriaus darbuotojais, svečiais;
  • atlikti Skyriaus darbuotojų pavestas užduotis ir darbus. Stengtis pavestas užduotis atlikti sąžiningai ir siekti geresnių rezultatų;
  • naudotis Skyriaus patalpomis ir technika leidus darbuotojams;
  • išeinant palikti Skyriaus patalpas tvarkingas (surinkti šiukšles, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus, naudotus daiktus ar darbo priemones sudėti į vietą);
  • atsakyti už savo asmeninius daiktus;
  • dalyvauti Skyriaus organizuojamoje ugdomojoje, darbinėje ir laisvalaikio (kultūrinėje, sportinėje) veikloje, šviečiamuosiuose, prevenciniuose ir kt. projektuose;
  • laikytis higienos reikalavimų;
  • tausoti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro turtą.
 2. Tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai turi pareigą:
  • sudaryti vaikui saugias atvykimo į Skyrių ir grįžimo namo sąlygas.

III. VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS KLIENTŲ TEISĖS

 1. Skyriaus klientai turi teisę:
  • gauti reikiamą pagalbą ir informaciją apie save, apie elgesio korekcijos būdus;
  • ugdytis saugioje aplinkoje;
  • turėti higienos reikalavimus atitinkančią aplinką;
  • puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
  • gauti maitinimą;
  • į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį kliento amžių, sveikatą bei poreikius;
 2. Tėvai ir kiti teisėti vaiko atstovai turi teisę:
  • kreiptis į Skyrių dėl vaikų priėmimo;
  • gauti informaciją apie savo vaiko lankomumą ir elgesį;
  • bendrauti su Skyriaus darbuotojais sprendžiant vaiko ugdymosi, elgesio klausimus;

IV. PAGRINDINIAI VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Pozityviai, mandagiai kalbėti, gerbti kitus.
 2. Išeinant iš Skyriaus įspėti socialinį darbuotoją.
 3. Nevartoti kvaišalų.
 4. Saugoti Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro materialų turtą.
 5. Saugoti save ir kitus.
 6. Atsakingai ir kryptingai vykdyti pradėtas veiklas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Skyriaus klientas, sugadinęs Skyriaus inventorių, atsako už jo sutaisymą.

Skyriaus klientas, nesilaikantis šių taisyklių, gali būti laikinai pašalintas iš Skyriaus arba gauti įspėjimą.