BĮ UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro tarnybinių automobilių naudojimo tvarka nustato Centro tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos taisykles bei darbuotojų atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.
 2. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

Tarnybinis lengvasis automobilis – įstaigai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutartį) priklausantis lengvasis automobilis, kurį įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

 1. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) tarnybinių automobilių naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) privaloma tarnybinio automobilio vairuotojui ir kitiems darbuotojams, kuriems patikėtas tarnybinio automobilio vairavimas. Su šia Tvarka ir draudimo taisyklėse numatytais nedraudiminiais įvykiais šie darbuotojai supažindinami pasirašytinai.
 2. Centro tarnybiniai automobiliai naudojami tarnybiniams uždaviniams bei funkcijoms vykdyti. Tarnybiniai automobiliai negali būti naudojami asmeniniams poreikiams tenkinti (vykti iš namų į darbą ir iš darbo į namus; vykstant į tarnybinę komandiruotę tarnybiniu automobiliu negalima vežtis savo šeimos narių, artimųjų giminaičių ar kitų asmenų, negalima tarnybiniu automobiliu vykti į atitinkamą mokymo (mokslo) įstaigą ir pan.).
 3. Centro Direktorius užtikrina, kad Centrui priklausantys automobiliai būtų pažymėti – nurodytas įstaigos pavadinimas.

5.1.Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių.

 1. Centro tarnybiniais automobiliais naudojasi Centro darbuotojai, kuriems pagal pareigybės aprašymą, priskirta socialinio darbuotojo padėjėjo – vairuotojo pareigybė.
 2. Išskirtiniais atvejais Centro tarnybiniais automobiliais atskiru Centro Direktoriaus įsakymu priskiriama naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamos kategorijos automobilių vairuotojo pažymėjimą.
 3. Centro socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas užtikrina, kad tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai saugomi, kad jais nebūtų savavališkai naudojamasi asmeniniams poreikiams.

II. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS

 1. Tarnybinis automobilis nuolatiniam tarnybiniam naudojimui skiriamas Centro Direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas darbuotojas, atsakingas už automobilio naudojimą. Tarnybinio automobilio perdavimas šiam darbuotojui įforminimas perdavimo – priėmimo aktu. Su darbuotojais, kuriems automobiliai perduodami nuolatiniam naudojimui sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
 2. Tarnybinių automobilių ridos ir degalų sunaudojimo normas nustato Centro Direktorius atskiru įsakymu. Šiuos limitus galima viršyti tik dėl pateisinamų priežasčių ir turint raštišką Centro Direktoriaus sutikimą.
 3. 11. Draudžiama naudoti techniškai netvarkingą tarnybinį automobilį. Apie gedimus nedelsiant turi būti informuojamas Centro Direktorius.
 4. Socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas arba darbuotojas, kuriam patikėtas automobilis, atsako už tarnybinio automobilio techninę būklę, švarą ir saugą. Eksploatavimo metu kelionėje pastebėtus automobilio gedimus darbuotojas šalina pats arba, Centro Direktoriui leidus, kreipiasi į Centrą aptarnaujančius autoservisus.
 5. Socialinio darbuotojo padėjėjai – vairuotojai yra materialiai atsakingi asmenys ir už padarytą žalą atlygina LR įstatymų nustatyta tvarka.
 6. Važiuoti po darbo valandų ir ne darbo dienomis leidimą duoda Centro Direktorius. Jam nesant, leidimą duoda įsakymu paskirtas jį pavaduojantis darbuotojas.
 7. Darbuotojas, norintis pasinaudoti Centro automobiliu tarnybiniam naudojimui (nuvykti į banką, patikrinimus, pristatyti techninės pagalbos priemones klientui, klientų lankymui namuose ir įstaigose ir t.t.), užsiregistruoja ne vėliau kaip prieš dieną registre, nurodydamas vykimo vietą; datą ir laiką; vardą, pavardę. Registras saugomas pas Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinę darbuotoją.
 8. Įvykus autotransporto įvykiui, kuriame dalyvavo Centro automobilis, ar vagystei, socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas nedelsdamas telefonu ar raštiškai praneša Centro Direktoriui. Socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas apie transporto įvykį informuoja ir draudimo kompaniją, kurioje tarnybinis automobilis yra draustas.

III. TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ SAUGOJIMAS

 1. 17. Centro tarnybiniai automobiliai saugomi Centrui priklausančiuose garažuose ar Centro pastato kieme. Komandiruotės metu tarnybinis automobilis nakčiai turi būti pastatomas saugomoje aikštelėje arba kitoje saugomoje vietoje. Išskirtiniais atvejais, Centro Direktoriui leidus, Centro vairuotojui – socialinio darbuotojo padėjėjui leidžiama tarnybinį automobilį laikyti gyvenamosiose vietose, jei tai užtikrina jo apsaugą.
 2. Tarnybiniame automobilyje draudžiama palikti automobilio techninį pasą, kelionės lapą, draudimo liudijimą, automobilinį radijo imtuvą ( jei jis išimamas).
 3. 19. Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir jį užrakinti.
 4. Nedarbo dienomis ir valstybinių švenčių dienomis, atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu socialinio darbuotojo padėjėjui – vairuotojui priskirtas tarnybinis automobilis laikomas nuolatinėje saugojimo vietoje. Esant reikalui, vadovaudamasis Centro Direktoriaus įsakymu, automobilį gali paimti kitas vairuotojas.

IV. TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ  TVARKOS PAŽEIDIMUS

 1. Tarnybinių automobilių darbo laiko, ridos ir degalų apskaitos pirminiai dokumentai yra kelionės lapai. Centre naudojami griežtos apskaitos blanko tipinės formos kelionės lapai.
 2. Kelionės lapai registruojami pagal numerius kelionės lapų išdavimo žurnale, nurodant jų registracijos numerį, išdavimo datą, vairuojančio darbuotojo pavardę ir tarnybinio automobilio valstybinį numerį. Socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas ar vairuojantis darbuotojas, gavęs kelionės lapą, privalo pasirašyti kelionės lapų išdavimo žurnale.
 3. Tarnybinį automobilį vairuojantis darbuotojas išduotame automobilio kelionės lape privalo nurodyti kiekvieną važiavimo maršrutą, nuvažiuotus kilometrus, išvykimo ir grįžimo laiką, pirktų ir sunaudotų degalų kiekį, spidometro parodymus, pasirašyti ir jį grąžinti tą dieną, kai baigiasi kelionės lapo galiojimo laikas, arba kitą darbo dieną. Už duomenų fiksavimą kelionės lape atsakingas tarnybinį automobilį vairuojantis darbuotojas.
 4. Kelionės lapas išduodamas 1 darbo dienai, vykstant į komandiruotę – komandiruotės laikotarpiui.
 5. Kelionės lapus vairuojančiam darbuotojui išduoda, juos priima ir tvarko Centro Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas.
 6. 26. Centro tarnybinių automobilių panaudojimą tarnybinių užduočių vykdymui ir saugojimą po darbo ir poilsio dienomis kontroliuoja Centro Direktorius.
 7. 27. Esant nustatytiems šios tvarkos pažeidimams Centro darbuotojai, naudojęsi Centro tarnybiniais automobiliais, atsako drausmine tvarka ir jiems gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

V. KELIONĖS LAPŲ PILDYMAS

 1. 28. Automobilių ridos ir kuro sunaudojimo apskaita tvarkoma vadovaujantis įrašais kelionės lapuose.
 2. Kelionės lapai vairuotojams išduodami kiekvieną darbo dieną. Kelionės lape pasirašo vyr. socialinis darbuotojas, nurodydamas išdavimo datą ir valandą. Išvykstant į komandiruotę, jei vairuotojo darbo pradžia anksčiau nei 8:00 val., kelionės lapas gali būti išduodamas viena darbo diena anksčiau.
 3. Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas kelionės lape įrašo socialinio darbuotojo padėjėjo – vairuotojo vardą, pavardę, automobilio markę ir valstybinį numerį, datą, kilometrų skaitliuko parodymus išvykstant ir grįžus. S socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas kelionės lape įrašo pirktų ir sunaudotų degalų kiekį, taip pat kiekvieno važiavimo maršrutą. Baigęs darbą, socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas kelionės lape pasirašo ir iki 17 val. kelionės lapą grąžina Paramos šeimai skyriaus vyr. socialiniam darbuotojui. Jei socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas yra komandiruotėje arba kai transporto paslauga yra teikiama po darbo valandų, užpildyti kelionės lapai grąžinami kitos darbo dienos ryte.
 4. Centro darbuotojas, pasinaudojęs tarnybiniu automobiliu tarnybinėms reikmėms, įskaitomai pasirašo kelionės lape už nuvažiuotą maršrutą ir kilometražą.
 5. 32. Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas automobilio kelionės lapus registruoja pagal lengvųjų automobilių kelionės lapų numerius „Kelionės lapų apskaitos žurnale“. Už išduotus ir gautus kelionės lapus Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas pasirašo Centro buhalterijos (toliau – BU) žurnale, vairuotojai – „Kelionės lapų apskaitos žurnale“, kuris saugomas pas Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinį darbuotoją.
 6. Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas kiekvieną mėnesį patikrina automobilių kelionės lapų užpildymo teisingumą, degalų sunaudojimą (pagal normą ir faktiškai), suskaičiuoja nuvažiuotą kilometražą (visą bei teikiant transporto paslaugas), surašo duomenis į Centro Direktoriaus įsakymu patvirtintą autotransporto darbų ataskaitą (priedas Nr. 2).

VI. AUTOMOBILIŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS IR REMONTAS

 1. Už automobilio kasdienę priežiūrą ir periodinius techninius aptarnavimus atsakingas socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas arba darbuotojas, kuriam priskirtas tarnybinis automobilis.
 2. Automobilių techninis aptarnavimas atliekamas pagal gamintojo nurodytą periodiškumą.
 3. Už automobilių techninės būklės kontrolę yra atsakingas socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas.
 4. Automobilių remonto klausimus sprendžia socialinio darbuotojo padėjėjas – vairuotojas, suderinęs su Centro Direktoriumi lėšų klausimą.
 5. Prieš laiką susidėvėjusios padangos ar kitos tarnybinio automobilio dalys nurašomos pateikiant defektinius aktus ir esant socialinio darbuotojo padėjėjo – vairuotojo išvadai dėl nurašymo priežasčių.
 6. 39. Susidėvėjusios atsarginės dalys bei atsarginės dalys, įdėtos remonto įmonės, nurašomos iškart.

VII.  SUNAUDOTO KURO APSKAITA

 1. Paskutinę kiekvieno mėnesio dieną, Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas užpildo kuro sunaudojimo ataskaitą (priedas Nr. 1).
 2. Paruoštą dokumentą Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas pateikia suderinti Centro Direktoriui.
 3. Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas kuro sunaudojimo ataskaitą ir kuro pirkimo čekius perduoda vyr. finansininkui iki kito mėnesio 5 dienos.

VIII. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

 1. Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas paruošia lengvojo automobilio kelionių lapų bylas (atskirai kiekvieno automobilio) ir 1 metams palieka saugoti pas save.
 2. Po 1 metų Paramos šeimai skyriaus vyr. socialinis darbuotojas bylas perduoda darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
 3. Darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą, patikrina perduodamas bylas ir priėmęs jas pasirašo perdavimo – priėmimo akte.
 4. Perdavimo – priėmimo aktas pateikiamas tvirtinti Centro Direktoriui.
 5. Centro Direktorius patvirtina perdavimo – priėmimo aktą tą pačią darbo dieną ir grąžina jį darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
 6. Lengvojo automobilio kelionių lapų bylos ir kiti dokumentai saugomi LR teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. MOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS

 1. Už transporto paslaugas asmenys (šeimos) moka pagal patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. 7-207.
 2. Už transporto paslaugas nemoka:

51.1. asmuo (šeima), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam šeimos nariui) per mėnesį yra mažesnės už bazinę socialinę išmoką (130 Lt.)

51.2. Išskirtiniais atvejais, kai transporto paslaugos asmeniui (šeimai) teikiamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Tarnybiniai automobiliai, pritaikyti vežti neįgalius žmones, privalo būti pažymėti specialiu neįgaliųjų ženklu.
 2. Tarnybiniai automobiliai turi būti draudžiami transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimu nustatyta tvarka.
 3. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo Centro automobiliai, nedelsiant pranešama Kelių policijai bei tarnybiniu pranešimu Centro Direktoriui. Įvykus eismo įvykiui, kurio metu sužalojami asmenys, taip pat turi būti nedelsiant informuojamas advokatas, su kuriuo Centras yra sudaręs teisinių paslaugų teikimo sutartį.
 4. Kai transporto priemonė sugadinama, atsakingas darbuotojas privalo atlyginti Centrui padarytus nuostolius, jeigu transporto priemonė sugadinta dėl jo kaltės.

56. Už žalą, padarytą naudojantis tarnybiniu automobiliu tretiesiems asmenims, esant nedraudiminiam įvykiui, atsako Centras, kuris turi teisę pareikšti darbuotojui atgręžtinį reikalavimą dėl išmokėtų sumų, jeigu žala atsirado dėl darbuotojų kaltės.