BĮ UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja mokyklinio amžiaus vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos vaikams (toliau – vaikams) socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje procedūrą, paslaugos teikimo organizavimą.
 2. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus tikslas – teikti socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams socialinės priežiūros paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo), psichologines konsultacijas, organizuoti vaikų užimtumą ir pamokų ruošą.
 3. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius, teikdamas paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais. Paslaugų teikimo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 4. Pagrindinės šios tvarkos sąvokos:

4.1. Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 m. ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

4.2. Socialinės rizikos vaikas – vaikas iki 18 m., kuris valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, yra įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyręs ar kuriam kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jo galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos.

II. VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 1. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje vienu metu socialinės priežiūros paslaugas gali gauti ne daugiau 16 vaikų.
 2. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje socialinės priežiūros paslaugos skiriamos vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Ukmergės mieste ir kuriems nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis.
 3. Asmuo į Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrių patenka vienam iš suaugusių šeimos narių kreipiantis į vaikų dienos socialinės priežiūros skyrių ir pateikiant šiuos dokumentus:

7.1. užpildytą prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro), kurią Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius užregistruoja. Prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, tarp jų ir Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus socialiniai darbuotojai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats;

7.2. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.3. medicinos dokumentų išrašą, išduotą šeimos gydytojo;

7.4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);

7.5. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą kopiją (jei šeima įrašyta į apskaitą);

7.6. atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

 1. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus socialiniai darbuotojai per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos įvertina vaiko socialinių paslaugų poreikį. Užpildę Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro) bei surašę teikimą dėl socialinių paslaugų skyrimo, pateikia jį Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjai.
 2. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus socialiniai darbuotojai vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymą derina su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgdami į įvairių sričių specialistų (Ukmergės miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS), švietimo įstaigų, pedagoginės – psichologinės tarnybos, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos vaiko socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, išvadas.
 3. Sprendimus dėl socialinės priežiūros skyrimo Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje priima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja ir perduoda juos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui.
 4. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriui gavus sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo institucijoje, vyr. socialinis darbuotojas inicijuoja per 3 darbo dienas paslaugų teikimo trišalės sutarties pasirašymą. Sutarties forma tvirtinama Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymu.
 5. Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje teikiamos pagal poreikį. Socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, ir ne rečiau kaip kartą per metus, nustato Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus socialiniai darbuotojai.
 6. Vaiko byla kaupiama Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje.
 7. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius duomenis apie socialinės priežiūros paslaugų skyrimą, teikimą ir jų nutraukimą suveda į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.
 8. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje teikiamos šios paslaugos:

15.1 informavimas, t. y. teikiama informacija vaikui ir jo šeimai apie įstaigas, kuriose galima gauti socialinę, psichologinę, medicininę, teisinę pagalbą;

15.2. konsultavimas, t. y. kartu su šeima ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;

15.3. tarpininkavimas ir atstovavimas, t. y. padedama spręsti šeimos sveikatos, socialines, psichologines ar kt. problemas;

15.4. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, t. y. higieninių įgūdžių, tinkamo elgesio formavimas;

15.5. bendravimas, t. y. pokalbiai, knygų, žurnalų skaitymas;

15.6. maitinimo organizavimas, t. y. vaikai maitinami 1 kartą per dieną;

15.7. darbinių įgūdžių ugdymas, t. y. siuvimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas;

15.8. psichologinė pagalba, t. y. bendravimas su psichologu;

15.9. užimtumo organizavimas, t. y. įvairių renginių organizavimas;

15.10. pamokų ruoša, t. y. pagalba ruošiant pamokas;

15.11. bendradarbiavimas su vaikų šeimomis, teikiant joms reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą.

 1. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyrius kaupia informaciją apie vaiką, kiekvieną dieną pildo vaikų lankomumo grafiką, rengia individualius pagalbos planus.
 2. Vaikui susirgus, pagal tėvų pateiktą prašymą arba vyr. socialinio darbuotojo surašytą aktą apie telefoninį pokalbį su vaiko tėvais dėl jo ligos, paslaugos teikimas laikinai sustabdomas.
 3. Vaikui socialinės priežiūros paslaugų teikimas nėra nutraukiamas, jei šių paslaugų teikimo metu paskiriamos ir kitos paslaugos – intensyvi krizių įveikimo pagalba.

III. APMOKĖJIMAS UŽ VAIKŲ (DIENOS) SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

 1. Vaikų (dienos) socialinės priežiūros paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis 2011-12-22 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. 7-207 ,,Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“.
 2. Socialinės priežiūros paslaugos Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriuje socialinės rizikos šeimoms ir vaikams teikiamos nemokamai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kiekvieną mėnesį Vaikų (dienos) socialinės priežiūros skyriaus vyr. socialinė darbuotoja pateikia direktorei ataskaitą už skyriaus veiklą.
 2. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikui gali būti nutraukiamas:

22.1. pateikus tėvams prašymą;

22.2. išvykus gyventi į kitą savivaldybę;

22.3. išbraukus šeimą iš socialinės rizikos šeimų apskaitos;

22.4. vaikui sukakus 18 metų;

22.5. vaikui mirus;

22.6. gavus socialinių darbuotojų įvertinimą dėl pasikeitusio paslaugos poreikio.