Įgyvendinamas projektas viešųjų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“. Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis. Projektas įgyvendinamas su partneriais – VšĮ Ukmergės ligonine, Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centru, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centru ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba.

Projekto poreikis buvo nustatytas, atlikus gyventojų apklausą apie teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę. Identifikavus labiausiai tobulintinas sritis, projekto metu numatyta parengti ir įdiegti savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus, parengti piliečių chartiją, padidinti darbuotojų kvalifikaciją klientų aptarnavimo srityje. Projekto lėšomis Ukmergės ligoninėje bus optimizuoti veiklos procesai, įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, optimizuotas klientų aptarnavimo procesas Pirminės sveikatos priežiūros centro registratūroje, taikant vieno langelio principą. Tikimasi, kad, įgyvendinus projektą, pagerės teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybė. Pasibaigus projektui, bus atliktas pakartotinis gyventojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, kurio rezultatai atspindės įvykusius pokyčius.

Projekto vertė – 207.891,10 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos -176.707,43 Eur, 31.183,67 Eur  – nepiniginis savivaldybės įnašas. Projekto trukmė – 24 mėn.