UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja asmenims pagalbos į namus, kurią teikia Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras (toliau – Centras), organizavimą ir teikimą.
 2. Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tikslas – teikti asmeniui (šeimai) pagalbos į namus paslaugas, padedančias asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

II. PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKA

 1. Pagalba į namus teikiama šiems asmenims:

3.1. vienišiems pensininkams, kuriems nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba nenustatytas specialiųjų poreikių lygis  (neteikiama turintiems ryškių psichikos sutrikimų);

3.2. neįgaliems, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (neteikiama turintiems ryškių psichikos sutrikimų);

3.3. šeimoms, prižiūrinčioms neįgalius vaikus;

3.4. pensininkų šeimoms, kai vienas iš sutuoktinių dėl ligos negali prižiūrėti kito sutuoktinio (neteikiama turintiems ryškių psichikos sutrikimų).

 1. Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugas, kreipiasi į Centro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinį darbuotoją ir pateikia šiuos dokumentus:

4.1. prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti, pildoma Centre (priedas Nr. 1);

4.3. pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4.4. pensininko pažymėjimą;

4.5. neįgaliojo pažymėjimą;

4.6. išrašą iš medicininių dokumentų (formą Nr. 027/a), kad reikalinga pagalba namuose;

4.7. esant būtinybei pateikiami kiti dokumentai.

 1. Kai asmuo nepajėgia pateikti dokumentų ar nėra artimųjų arba, kai informacija apie paslaugų poreikį yra gauta telefonu, dokumentus surenka Centro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas.
 2. Centro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas per 7 kalendorines dienas nuo asmens prašymo gavimo dienos nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį (priedas Nr. 2), užpildydamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą bei surašydamas išvadą apie pagalbos į namus paslaugų reikalingumą ir formą registruoja poreikių vertinimo registre.
 3. Tuo pačiu metu, kai Centro vyr. socialinis darbuotojas nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, vertina ir asmens (šeimos) finansines galimybes (nustato mokėjimo už paslaugą dydį pinigine išraiška). Asmens (šeimos) finansinės galimybės vertinamos vadovaujantis 2011 metų gruodžio 22 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu sprendimu Nr. 7-207 „Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu“.
 4. Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas patikrina: ar asmens duomenys iš asmens tapatybę patvirtinančio dokumento sutampa su prašyme nurodytais asmens duomenimis, parengia asmens paso ar asmens tapatybės kortelės, pensininko pažymėjimo bei neįgaliojo pažymėjimo kopijas ir jas patvirtina spaudu ,,Kopija tikra“, savo vardiniu antspaudu ir pasirašo.
 5. Centro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas asmenų, prašančių pagalbos į namus, bylas bei teikimą dėl pagalbos į namus skyrimo ir mokėjimo perduoda Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Vedėjos pavaduotojai, kuri patikrina asmenų bylose esančius dokumentus. Sutikrintus dokumentus perduoda Socialinės paramos skyriaus Vedėjai, kuri priima Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo ir apmokėjimo.

III. MOKĖJIMAS UŽ PAGALBĄ Į NAMUS

 1. Mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti pagal Ukmergės rajono savivaldybės tarybos einamiesiems metams patvirtintas kainas.
 2. Mokėjimo už pagalbą į namus dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų. Asmens, kurio vidutinės pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas neturi viršyti daugiau kaip 5 proc. asmens pajamų.
 3. Tais atvejais, kai pagalbos į namus paslaugos yra teikiamos šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 proc. šeimos pajamų. Šeimos, kurios pajamos (vidutinės šeimos pajamos tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis neturi viršyti daugiau kaip 5 proc. šeimos pajamų.
 4. Asmenys (šeimos), teisės aktų nustatyta tvarka gaunantys socialinę pašalpą, arba asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį už pagalbos į namus paslaugas nemoka.
 5. Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, pagalbos į namus paslaugos 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiamos nemokamai.
 6. Pagalbos į namus paslaugų gavėjas (jo įgaliotas asmuo) apmoka už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki kito mėnesio 20 dienos. Mirus paslaugų gavėjui, mokestis už mirties mėnesį suteiktas paslaugas neimamas.
 7. Pasikeitus asmens (šeimos) finansinėms galimybėms mokėti už paslaugą, Centro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių pasikeitimų datos iš naujo vertina asmens (šeimos) finansines galimybes, perduoda teikimą dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas Socialinės paramos skyriaus Vedėjai, kuri priima Sprendimą dėl pagalbos į namus skyrimo bei apmokėjimo.

IV. PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ

 1. Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 val. per savaitę Centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.
 2. Vyr. socialinis darbuotojas susitaria dėl laiko, kada bus galima atvykti į namus pasirašyti sutarties (priedas Nr. 3), sutikimo dėl mokėjimo už socialines paslaugas (priedas 4). Klientui suteikus paslaugas, pasirašomas paslaugų perdavimo – priėmimo aktas (priedas Nr. 5)
 3. Su asmeniu (globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis, kurioje nustatoma paslaugų sudėtis, teikimo dažnumas, laikas, sąlygos, šalių teisės ir kitos paslaugų teikimo ir nutraukimo sąlygos. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais. Sutartį pasirašo asmuo, kuriam bus teikiama paslauga (globėjas, įgaliojimą turintis asmuo) ir Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas. Už sutarties sudarymą atsakingas Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas.
 4. Asmeniui prašant arba pasikeitus jo sveikatos būklei, pagalbos į namus paslaugų sudėtis gali būti papildoma arba keičiama.
 5. Pagalbos į namus paslaugas pagal sudarytą darbo grafiką, kurį sudaro Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas ir patvirtina Centro Direktorius, teikia socialinio darbuotojo padėjėjai.

V. PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMAS IR JŲ APSKAITA

 1. Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai asmenims teikia šias pagalbos į namus paslaugas:

22.1. Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą ir kitas paslaugas suteikimas;

22.2. Konsultavimas – kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;

22.3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos suteikimas sprendžiant įvairias asmens problemas: teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus, tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos: kitų institucijų, specialistų, artimųjų ir kitų asmenų;

22.4. Bendravimas:

22.4.1. sociokultūrinės paslaugos, pokalbiai, laikraščių, knygų, žurnalų skaitymas, pasivaikščiojimas;

22.5. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas:

22.5.1. pagalba prausiantis, rengiantis,  šukuojantis;

22.5.2. patalynės keitimas;

22.5.3. skalbimo paslaugų organizavimas (skalbiama 8 kg sausų skalbinių, skalbiant naudojamos asmens skalbimo priemonės);

22.5.4. lyginimas.

22.6. Maitinimo organizavimas:

22.6.1. maisto produktų nupirkimas artimiausiame prekybos centre;

22.6.2. maisto produktų nupirkimas turgavietėje;

22.6.3. maisto paruošimas;

22.6.4. karšto maisto pristatymas;

22.6.5. indų išplovimas;

22.7. Namų tvarkymas:

22.7.1. kasdienis namų tvarkymas – dulkių valymas asmens turimu drėgnu skuduru nuo lengvai pasiekiamų paviršių ir grindų valymas asmens turima šluota ilgu kotu su drėgnu skuduru, kilimų valymas asmens turimu dulkių siurbliu, šiukšlių išnešimas;

22.7.2. langų ir veidrodžių valymas, langų sandarinimas prieš žiemos sezoną (valant ir sandarinant langus naudojamos asmens medžiagos);

22.7.3. šviestuvo valymas – dulkių nuo šviestuvo paviršiaus valymas asmens turima šluota ilgu kotu su drėgnu skuduru.

22.8. Lydėjimas į gydymo įstaigas ir kt.;

22.9. Vandens, malkų atnešimas;

 1. Socialinio darbuotojo padėjėjų teikiamos paslaugos apskaitomos pagalbos į namus suteiktų paslaugų mėnesio suvestinėje. Joje turi būti šie įrašai: data, kada teikiamos pagalbos į namus paslaugos, kokiam asmeniui (vardas, pavardė), kokios paslaugos suteiktos, paslaugų teikimo laikas, asmens parašas. (priedas Nr. 6).
 2. Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas patikrina socialinio darbuotojo padėjėjų mėnesio ataskaitas.
 3. Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialinis darbuotojas parengia bendrą socialinio darbuotojo padėjėjų suteiktų paslaugų mėnesio ataskaitą (priedas Nr. 7) ir pateikia Centro direktoriui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos.
 4. Vyr. socialinis darbuotojas parengia mėnesio skyriaus ataskaitą ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 dienos ir pateikia Centro direktoriui (priedas Nr. 8).
 5. Vyr. socialinis darbuotojas duomenis apie pagalbos į namus skyrimą, teikimą / ar nutraukimą suveda į socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.

VI. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ TARP ASMENŲ IR SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJŲ SPRENDIMAS

 1. Socialinio darbuotojo padėjėjas apie konfliktinę situaciją su klientu informuoja pateikdamas socialinio darbuotojo padėjėjo įrašą (priedas Nr. 9) Pagalbos į namus skyriaus vyr. socialiniam darbuotojui. Įrašas pateikiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po konfliktinės situacijos.
 2. Vyr. socialinis darbuotojas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po socialinio darbuotojo padėjėjo įrašo, susisiekia su asmeniu telefonu arba vyksta į asmens namus, aiškinasi konflikto priežastis ir sprendžia problemą.
 3. Vyr. socialinis darbuotojas spręsti konflikto į asmens namus vyksta kartu su kitu vyr. socialiniu darbuotoju, soc. darbuotojo padėjėju, o labai sudėtingais atvejais kartu su Centro direktoriumi arba sudaroma komisija.
 4. Vyr. socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas ir klientas išsiaiškina problemos priežastį, aptaria ir suranda problemos sprendimo būdą.
 5. Jeigu, išanalizavus konfliktinę situaciją paaiškėja būtinybė pakeisti socialinio darbuotojo padėjėją, vyr. socialinis darbuotojas naujai paskiria socialinio darbuotojo padėjėją.
 6. Jei klientas reikalauja atlikti sutartyje nenumatytus darbus, nemandagiai bendrauja ir nesudaro sąlygų teikti sutartyje numatytas paslaugas, pagalbos į namus paslaugų sutartis gali būti nutraukiama. Tuo atveju, vyr. socialinis darbuotojas parengia raštą Socialinės paramos skyriui, apie nuolatinius asmens, kuriam buvo teikiamos pagalbos į namus paslaugos, pagalbos į namus sutarties pažeidimus su prašymu nutraukti pagalbos į namus paslaugų teikimą.

VII. PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO NUTRAUKIMAS

 1. Pagalbos į namus teikimas laikinai nutraukiamas/sustabdomas Centro Direktoriaus įsakymu:

34.1.  klientui išvykus gydytis į ligoninę;

34.2.  klientui laikinai išvykus pas vaikus, gimines ar kitus artimuosius.

 1. Pagalbos į namus teikimas nutraukiamas Socialinės paramos skyriaus vedėjos sprendimu:

35.1. paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą;

35.2.  paslaugų gavėjui mirus;

35.3. paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą savivaldybę.

 1. Nutraukus sutartį, paslaugų gavėjas (jo rūpintojas, asmuo, turintis įgaliojimą, kiti suinteresuoti asmenys) už gautas paslaugas privalo visiškai atsiskaityti per 5 darbo dienas.

VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Centras atsako už kokybišką pagalbos į namus asmens namuose paslaugos teikimą.